Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 19 ατόμων στο Δήμο Χαλανδρίου

Προσλήψεις 19 ατόμων στο Δήμο Χαλανδρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση του Προγράμματος Άθλησης για ΄Ολους (Π.Α.γ.Ο) , περιόδου 2017 – 2018 ως κάτωθι:

19 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υποβολή αιτήσεων προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, ΤΚ 152 34, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ/σης Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Ν. Κουμανταράκη (τηλ. επικοινωνίας:213-2023865,862,870). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.