Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δήμο Λάρισας

Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δήμο Λάρισας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) A ανακοίνωσε τη πρόθεση της να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο ( Πρόγραμμα Relocation της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017.

 • Ένας (1) Συντονιστής Έργου
 • Ένας (1) Οικονομικός Διευθυντής
 • Ένας (1) Διευθυντής Προσωπικού / Διοίκησης
 • Ένας (1) Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών
 • Ένας (1) Λογιστής
 • Ένας (1) Βοηθός Δεδομένων /Δράσεων Ενημέρωσης Διοίκησης
 • Ένας (1) Συντονιστής Υπηρεσιών
 • Ένας (1) Κοινωνικός Επιστήμονας
 • Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Δύο (2) Επόπτες Στέγασης
 • Τρείς (3)Διερμηνείς
 • Δύο (2) Συνοδούς
 • Ένας (1)Οδηγός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας(ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)Λευκίππου & Γαριτσίου – ΤΚ41335Λάρισα

– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τρείς (3) από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

– Πληροφορίες: κ. Γκοτιάνη Ειρήνη & κ. Κλητήρα Αλεξάνδρα ( τηλ. 2410-663085-661727) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.