Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 14 ατόμων στο Συνδέσµο ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του...

Προσλήψεις 14 ατόμων στο Συνδέσµο ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού ανακοινωνειτην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικού αριθµού (14) ατόµων κλάδου ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για την αντιµετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριµένα για την προστασία της παράνοµης Υλοτοµίας για τις ανάγκες του v.

14 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 2ος όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ) από 30/10/2017 έως και 6/11/2017, και ώρες από 10:00-13:00. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων θα παραταθεί η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για άλλες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Η γνωστοποίηση θα γίνει µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του Συνδέσµου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 213 2038 292 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.