Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 14 ατόιμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Προσλήψεις 14 ατόιμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Γούρνες – Χερσόνησος» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία μας στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου [Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»] για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως επτά (7) μήνες, όχι πέραν της 30-4-2018:

  • 3 ΠΕ Αρχαιολόγων
  • 2 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης
  • 6 ΔΕ Εργατοτεχνιτών
  • 3 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη Αλίκης Γαλάνη ή Δέσποινας

Μπουμπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279100), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 27-10-2017 έως 02-11-2017).