Αρχική Δήμοι Προσλήψεις 13 εποχικών στο Δήμο Χαϊδαρίου

Προσλήψεις 13 εποχικών στο Δήμο Χαϊδαρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε συνολικά δεκατρία (13) άτοµα, για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Χαϊδαρίου που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Συµβάσεις µίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισµού και Αθλητισµού, από έσοδα προερχόµενα αποκλειστικά από αντίτιµο, για το έτος 2017» συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων:

 • 1 ΠΕ ∆ασκάλου Ζωγραφικής
 • 1 ΠΕ ∆ασκάλου Χαρακτικής
 • 1 ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ∆ασκάλου Θεατρικών Σπουδών/ ∆ραµατικής Σχολής
 • 1 Τ.Ε ή ∆.Ε ∆ασκάλου Μπαλέτου
 • 2 ∆Ε ∆ασκάλου µε ειδικότητα Κλασσική Κιθάρα
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου µε ειδικότητα Βιολί
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου µε ειδικότητα Πιάνο & Αρµόνιο
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου Κεραµικής Τέχνης
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου Ψηφιδωτού
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου Αργυροχρυσοχοΐας
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου χειροτεχνίας
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου Μακραµέ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Στρ. Καραϊσκάκη 138) στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού (2ος όροφος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε εφηµερίδα ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Χαϊδαρίου.