Αρχική Διεθνή Προσλήψεις 12 νεαρών αρχιτεκτόνων στην Κύπρο

Προσλήψεις 12 νεαρών αρχιτεκτόνων στην Κύπρο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΕΤΕΚ μετά από σχετική ανάθεση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανέλαβε να διεκπεραιώσει διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης 12 νεαρών αρχιτεκτόνων, για 12 μήνες, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για σκοπούς ικανοποίησης των υπηρεσιακών αναγκών του ΤΠΟ.

Το Επιμελητήριο έχει εμπλακεί στην όλη διαδικασία στα πλαίσια στήριξης και ενθάρρυνσης νεαρών αρχιτεκτόνων για απόκτηση της εκ του νόμου απαιτούμενης εργασιακής πείρας για πρόσβαση στο επάγγελμα ή και εκ της αγοράς ζητούμενης εργασιακής εμπειρίας, ή και της υποβοήθησης των νέων να έχουν πρόσβαση σε εργασία ιδιαίτερα κατά τις τρέχουσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Περαιτέρω η αύξηση του ρυθμού έκδοσης πολεοδομικών αδειών και η διεκπεραίωση όγκου συσσωρευμένων υποθέσεων με την τοποθέτηση ατόμων στο ΤΠΟ θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις αύξησης της ιδιωτικής απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτόνων και μηχανικών στον οικοδομικό τομέα.

Οι επιλεγέντες θα τοποθετηθούν στα Κεντρικά και Επαρχιακά του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στον Τομέα Ελέγχου ως εξής:

  • Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας & Επαρχιακό Λευκωσίας: 6 θέσεις
  • Επαρχιακό Λεμεσού: 1 θέση
  • Επαρχιακό Πάφου: 2 θέσεις
  • Επαρχιακό Λάρνακας: 1 θέση
  • Επαρχιακό Αμμοχώστου: 2 θέσεις

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση του σε μία ή και περισσότερες επαρχίες. Εφόσον επιλεγεί ο ενδιαφερόμενος θα τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη επαρχία.

Με την τοποθέτηση τους οι πάροχοι οφείλουν μέσω συμφωνίας που θα υπογράψουν με το ΕΤΕΚ να ασκούν καθήκοντα που σχετίζονται με τον Έλεγχο της Ανάπτυξης που τους ανατίθενται από τους άμεσα υπεύθυνους λειτουργούς οι οποίοι θα οριστούν από το ΤΠΟ και τα οποία αρμόζουν σε νεαρό πρόσωπο με αναγνωρισμένα τα ακαδημαϊκά προσόντα στην αρχιτεκτονική. Η απασχόληση διέπεται από το ωράριο των υπόλοιπων υπαλλήλων του ΤΠΟ, καθώς και τις πρόνοιες της σχετικής εργατικής νομοθεσίας.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς/ αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) είναι κάτω των 30 ετών
(β) είναι μέλη του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΤΕΚ και έχουν τύχει αναγνώρισης τα ακαδημαϊκά τους προσόντα στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και εκκρεμεί η συμπλήρωση της μονοετούς πρακτικής τους άσκησης

Οι Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα/στοιχεία θα αξιολογηθούν με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:
(α) Προφορική συνέντευξη η οποία θα υλοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από δύο άτομα που θα ορίσει το ΕΤΕΚ και ένα άτομο που θα ορίσει το ΤΠΟ (γενική εντύπωση)
(β) Πρόσθετα συναφή ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακός τίτλος ή άλλο πρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν στην αρχιτεκτονική ή στην πολεοδομία ή στη διατήρηση)
(γ) Μη συμπλήρωση της εκ του νόμου απαίτησης ενός έτους εργασιακής πείρας για σκοπούς πρόσβασης στο επάγγελμα είναι πλεονέκτημα
(δ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας

Υποβολή ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν δεόντως συμπληρωμένο σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια χειρός στο οίκημα του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αρχείο μικρότερο των 5ΜΒ) στο [email protected] το αργότερο μέχρι τo μεσημέρι (12:00) της 22ης Σεπτεμβρίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρείτε στα:
– 
έγγραφα του διαγωνισμού
– 
συμφωνία τοποθέτησης
– 
έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος