Αρχική Διεθνή Πρόσληψη μεταφραστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρόσληψη μεταφραστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους πτυχιούχους να ενισχύσουν το «βιογραφικό» τους στον τομέα της μετάφρασης.Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας κατά την συμπλήρωση της αίτησης, να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου, να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα μετάφρασης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανομένης της χώρας καταγωγής τους, καθώς και καλή γνώση δύο ακόμα γλωσσών της ΕΕ.

Επίσης, δεν θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενο αμειβόμενο πρόγραμμα πρακτικής ή να έχουν εργαστεί περισσότερες από τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες σε ευρωπαϊκό οργανισμό.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

-να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας,
-να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω όταν θα ξεκινήσει η περίοδος πρακτικής άσκησης ,
-να έχουν αποκτήσει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας, πανεπιστημιακό πτυχίο μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών,
-να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσημη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας και εις βάθος γνώση δύο άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ,
-να μην έχουν λάβει μέρος σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην ΕΕ ή να έχουν εργοδοτηθεί για περισσότερο από τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες από την ΕΕ.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2017, θα έχει διάρκεια τριών μηνών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί για τρεις ακόμα μήνες. Εχει έδρα το Λουξεμβούργο, ενώ, κατά τη διάρκειά του, οι συμμετέχοντες θα εισπράττουν μηνιαίως το ποσό των 1.252,62 ευρώ.

Βιογραφικά και αιτήσεις αποστέλλονται έως τις 15 Φεβρουαρίου στην ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice