ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ” και το ένθετο “ΕΡΓΑΣΙΑ” παρουσιάζουν ένα πλήρη, αλλά σύντομο οδηγό με πέντε απλές προϋποθέσεις για τους άνεργους πτυχιούχους και πέντε βήματα για τους επιχειρηματίες που ξεκλειδώνουν την επιδότηση έως και 800 ευρώ ανά μήνα για 15 μήνες μέσω του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη και θα μείνουν ανοικτές μέχρι να εξαντληθούν οι 6.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό σηµείωµα από τον ΟΑΕΔ (από το ΚΠΑ2 όπου εδρεύει η επιχείρηση) σύµφωνα µε τις ζητούµενες ειδικότητες και τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατοµικά Σχέδια ∆ράσης. Οι προυποθέσεις για τους άνεργους πτυχιούχους είναι :

 1. να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από το αρμόδιο ΚΠΑ, όσο και κατά την πρόσληψή τους (προσοχή, δεν ισχύει ελάχιστος χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας, οπότε μπορεί να επιδοτηθεί και ο άνεργος μιας μέρας)
 2. να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης
 3. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα
 4. να είναι ηλικίας έως 39 ετών (να διανύουν έως και το 40ο έτος της ηλικίας τους), κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία και
 5. να είναι απόφοιτοι ανώτατων πανεπιστηµιακών και τεχνολογικών ιδρυµάτων (πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή άνεργοι που διαθέτουν βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους). Δεκτοί γίνονται και πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής που διαθέτουν βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από τον ∆ΟΑΤΑΠ.

Το ενδιαφέρον εκδηλώνουν οι επιχειρήσεις, οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – εντολή κενής θέσης στον ΟΑΕΔ ώστε να επιλεγεί ο άνεργος. Τα βήματα για τις επιχειρήσεις είναι :

 1. Oι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕ∆ και επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr). Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιχορηγούµενο προσωπικό σε υποκατάστηµα της, θα υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 αρµοδιότητας του υποκαταστήµατος, χρησιµοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόµενη επιχείρηση να είναι πιστοποιηµένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (έχει παραλάβει κλειδάριθµο από το ΚΠΑ2) και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (ονοµασία χρήστη και συνθηµατικό).
 2. Αν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιηµένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕ∆, προσκοµίζουν στο ΚΠΑ2 τα εξής δικαιολογητικά:  α) οι ατοµικές επιχειρήσεις την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος και αντίγραφο ∆ελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. β) τα νοµικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό από το οποίο προκύπτει η µετοχική ή/και εταιρική σύνθεση και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος της επιχείρησης, ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας, ΦΕΚ ορισµού του νόµιµου εκπροσώπου, αντίγραφο της αστυνοµικής του ταυτότητας.
 3. Στην αίτηση εµπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, στην οποία οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα καθώς και τα πρόσθετα προσόντα (µεταπτυχιακό, διδακτορικό) των ανέργων που επιθυµούν να προσλάβουν. Οι ωφελούµενοι που θα προσληφθούν, θα απασχοληθούν στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης ή σε δευτερεύουσα, εφόσον αυτή ανήκει στους επιλέξιµους κλάδους, εκτός από την ειδικότητα πληροφορικής. Η διαδικασία της αντικατάστασης του επιχορηγούµενου ατόµου, κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, γίνεται µε κλειδάριθµο.
 4. Στην αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει τον νόµιµο εκπρόσωπο και τυχόν νοµικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή µέτοχοι της επιχείρησης µε ποσοστό 25% και άνω.
 5. Η αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται επισύρει την απόρριψη της αίτησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής η επιχείρηση λαµβάνει αποδεικτικό στο οποίο αναγράφονται ο αριθµός πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία υποβολής.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους τομείς :

 • Μεταποίηση-Βιομηχανία
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας)
 • Υλικά-Κατασκευές (κατασκευές) και
 • Εφοδιαστική αλυσίδα (μεταφορά και αποθήκευση)

Επίσης δεκτές γίνονται επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, εφόσον δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 15 μήνες. Επιχορηγείται το 50% του μηνιαίου μικτού μισθού με ανώτατο όριο:

 • τα 600 ευρώ για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (μισθός έως 1.200 ευρώ)
 • τα 700 ευρώ για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός έως 1.400 ευρώ)
 • τα 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (έως 1.600 ευρώ)