Την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τέσσερις (4) μήνες, για τις ανάγκες  πυραφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω

Οι θέσεις εργασίας είναι:

  • Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή (JCB)
  • Πέντε (5) Οδηγοί με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ’ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
  • Εννέα (9) Οδηγοί με άδεια οδήγησης Γ΄ ή Β΄ Κατηγορίας
  • Επτά (7) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
  • Δεκατρείς (13) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση της Ειδικότητας που επιθυμούν

και την αποστέλλουν:

1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με τα συνημμένα δικαιολογητικά

ή

2. Στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 Περιστέρι αυτοπρόσωπα ή με εξουσιοδοτημένο αρμοδίως

πρόσωπο, με επισυναπτόμενα τα παραπάνω δικαιολογητικά

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 ώρα 15:00

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των

προκηρυσσόμενων θέσων, θα παραταθεί η ανακοίνωση για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας

οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης της ημεδαπής».

Η πρόσληψη του προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξαιρείται της διαδικασίας του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, έτσι όπως ισχύει

  Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις