Ο Δήμος Επιδαύρου αναζητά την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, ήτοι από 10 Ιουνίου έως 10 Οκτωβρίου 2024 για τις κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες πυρασφάλειας -πυροπροστασίας.

Συγκεκριμένα αναζητά την πρόσληψη 14 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας

Για ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος
Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Για ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος
  5. Βεβαίωση Απογραφής Aσφαλισμένου e-EΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) (από
    www.efka.gov.gr)
  6. Έγγραφο όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: από 29/05/2024 έως και 03/06/2024.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις