Αρχική ΟΑΕΔ Πρόσληψη 10.000 μακροχρόνια άνεργων ηλικίας έως 67 ετών

Πρόσληψη 10.000 μακροχρόνια άνεργων ηλικίας έως 67 ετών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την τροποποίηση του προγράμματος που αφορά στην πρόσληψη 10.000 μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόγραμμα ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβρη και παραμένει ανοικτό μέχρι την πλήρωση των 10.000 θέσεων. Η τωρινή τροποποίηση εμπλουτίζει τους φορείς – εργοδότες που μπορούν να ενταχθούν, ορίζοντας πως προστίθενται ως εν δυνάμει εργοδότες οι Δήμοι και τα ασφαλιστικά Ταμεία. Έτσι εκτός από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου αλλά και τις επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, εντάσσονται τώρα επιπρόσθετα και οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες), ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Η τροποποίηση γίνεται για να δοθεί ώθηση στο πρόγραμμα και να μπορούν κι άλλοι φορείς του Δημοσίου να προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών.

Υπενθυμίζεται πως ωφελούμενοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια 3μήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ευνοικό καθώς η επιχορήγηση διαρκεί μέχρι και δυο χρόνια (24 μήνες) και φτάνει στα 600€ το μήνα. Δηλαδή, η αρχική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα όμως επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες, ύστερα από αίτηση του εργοδότη. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600€.

Οι δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Αν οι δικαιούχοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να επισκεφτούν την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 (εκεί όπου θα προσληφθεί ο ωφελούμενος), προκειμένου να παραλάβουν κλειδάριθμο προσκομίζοντας ΑΦΜ. Στη συνέχεια θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Οι ωφελούµενοι οφείλουν:

α) να είναι µακροχρόνια εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή τους από το αρµόδιο ΚΠΑ2 και µέχρι την πρόσληψή τους

β) να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να διαθέτουν συµπληρωµένο ΑΣ∆

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών- µελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, οµογενείς.

Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα της μακροχρόνιας ανεργίας τόσο περισσότερο πριμοδοτείται ο εν δυνάμει ωφελούμενος. Για παράδειγμα, εγγεγραµµένος άνεργος µε 24 µήνες ανεργίας προηγείται εκείνου που έχει 14 µήνες ανεργίας, εφόσον και οι δύο διαθέτουν όµοια χαρακτηριστικά της αιτούµενης θέσης.