Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στον ΟΣΕ και στον Ευρωπαικό Οργανισμό Σιδηροδρόμων

Προσλήψεις στον ΟΣΕ και στον Ευρωπαικό Οργανισμό Σιδηροδρόμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τριάντα πέντε προσλήψεις στην τομέα της καθαριότητας θα κάνει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε., για την κάλυψη των αναγκών του στα γραφεία της Αθήνας.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών, ενώ για την επιλογή των υποψηφίων θα μετρήσουν κυρίως κοινωνικά κριτήρια όπως ο χρόνος ανεργίας, τα ανήλικα τέκνα και η εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική αίτηση στο site του ΑΣΕΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, έως τις 16 Ιουλίου στην διεύθυνση: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε., Καρόλου 1-3, Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, απευθύνοντάς της στην «Κεντρική Διεκπεραίωση» υπόψη κου I. Καραμαλέγκου (τηλ. 2105297803).

Ευρωπαικός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

Στο μεταξύ πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχει ανακοινώσει ο Ευρωπαικός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων, αλλά και για όσους (στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης) έχουν αποκτήσει πρόσφατα πτυχίο ΑΕΙ και βρίσκονται στην αρχή μιας νέας επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Το πρόγραμμα αφορά δύο εκπαιδευτικές περιόδους τριών έως πέντε μηνών (που ξεκινούν τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο) και αμοίβει τους εκπαιδευόμενους με 1.200 ευρώ το μήνα (συν έξοδα ταξιδιών).

Αιτήσεις υποβάλλονται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.era.europa.eu) έως τις 31 Ιουλίου.