Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ: 60 μόνιμες θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ: 60 μόνιμες θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) προκηρύσσει την πρόσληψη 60 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού.

Οι ειδικότητες
ΠΕ Ψυχολόγων [Εποχικό Προσωπικό] – 20 θέσεις (Πρώτος μισθός €1.092)
ΠΕ Φαρμακοποιών – 2 θέσεις (Πρώτος μισθός €1.092)
ΠΕ Νοσηλευτών [Εποχικό προσωπικό] – 2 θέσεις (Πρώτος μισθός €1.092)
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών [Εποχικό Προσωπικό] -2 θέσεις (Πρώτος μισθός €1.092)
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών [Εποχικό Προσωπικό] – 12 θέσεις (Πρώτος μισθός €1.037)
ΤΕ Νοσηλευτών – 14 θέσεις (Πρώτος μισθός €1.037)
ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών – 8 θέσεις (Πρώτος μισθός €858)
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως τα εξής δικαιολογητικά:

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Βιογραφικό Σημείωμα
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετική προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
Τίτλοι Σπουδών
Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
Φωτοαντίγραφο άδειας τίτλου ιατρικής ειδικότητας
Αναλυτικός πίνακας υπολογισμού επαγγελματικής εμπειρίας
Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, εφόσον την επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής του
Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Η/Υ, εφόσον την επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής του
Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 22η/11/2022 ημέρα Τρίτη και λήγει την 11η/12/2022 ημέρα Κυριακή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 22η/11/2022 ή που θα υποβληθούν μετά την 11η /12/2022, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.