ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός έχει ως κύριο έργο του την ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας, καθώς και την υποστήριξη στο σχεδιασμό δορυφόρων, δορυφορικών συστημάτων, υλικών και εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας σκοπεύει να προσλάβει επιστημονικό προσωπικό στα εξής πεδία και ειδικότητες:

Μηχανικός Μικροδορυφόρων

Απαιτείται Δίπλωμα Αστροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Αεροναυπηγού με ειδίκευση στους μικροδορυφόρους.

Εμπειρία στην σχεδίαση, προσομοίωση, επαλήθευση και δοκιμή αποστολών μικροδορυφόρων, καθώς επίσης και συμμετοχή σε διαστημικές επιχειρήσεις (space operations) / αποστολές (missions) τουλάχιστον για 2 έτη.

Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

Γνώση εφαρμογής μεθόδων / διαδικασιών υπολογισμού μεγεθών αποστολής (π.χ. power budget, link budget, propulsion, orbital mechanics etc.) που αφορούν στην επιλογή των δεδομένων για την κατασκευή ενός μικροδορυφόρου ανάλογα με τις διαστημικές επιχειρήσεις στις οποίες θα συμμετάσχει.

Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή διεθνή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο της αστροναυπηγικής μηχανικής ή/και του μηχανολόγου μηχανικού με ειδική αναφορά στους μικροδορυφόρους.

Εμπειρία συμμετοχής σε διαστημικές αποστολές με υπευθυνότητα στην κατασκευή μικροδορυφόρων, καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Διαστημικό Δίκαιο

Απαιτείται πτυχίο Νομικών επιστημών και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο δίκαιο του διαστήματος (δίκαιο αέρος και διαστήματος ή δίκαιο διαστήματος και τηλεπικοινωνιών).

Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα δημοσίου διεθνούς δικαίου και/ ή ιδιωτικού δικαίου του διαστήματος, σε ζητήματα αδειοδότησης διαστημικών δραστηριοτήτων και εν γένει σε ρυθμιστικά θέματα από πλευράς εθνικού, διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου.

Εμπειρία στη σύνταξη συμβάσεων (συμβάσεις κατασκευής, εκτόξευσης, διαχείρισης, ασφάλισης διαστημικών αντικειμένων) και σε θέματα αστικής ευθύνης τρίτων.

Εμπειρία ενασχόλησης με Ευρωπαϊκά δορυφορικά και εν γένει διαστημικά προγράμματα και ακολουθούμενες πολιτικές, σε διαπραγματεύσεις συμβάσεων, σε χειρισμό δικαστικών υποθέσεων με συναφές αντικείμενο, καθώς και σε εξωδικαστικό χειρισμό (διαμεσολάβηση, διαιτησία κλπ) κρίσεων.

Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή συνέδρια στο ειδικό γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης & Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης

Απαιτείται δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Τοπογράφου Μηχανικού, ή Πτυχίο Τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών.

Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στον τομέα της τηλεπισκόπησης και γνώση των τεχνολογιών, συστημάτων επεξεργασίας σήματος και εικόνας από δορυφορικά συστήματα.

Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

Εμπειρία σε εφαρμογές τηλεπισκόπησης (γεωργία ακριβείας, επιτήρηση συνόρων, πλοήγηση, προστασία περιβάλλοντος, πρόβλεψη και ανάλυση καταστροφικών φαινομένων κτλ).

Εμπειρία στην σύνθεση, προγραμματισμό ή/και λειτουργικές προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Galileo & του Copernicus.

Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή διεθνή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Διαστημικά Συστήματα Δεδομένων

Απαιτείται πτυχίο Τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Εμπειρία στην σχεδίαση, προσομοίωση, επαλήθευση και δοκιμή διαστημικών συστημάτων δεδομένων που επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα εν‐πτήσει.

Εμπειρία συμμετοχής σε έργα R&D που αφορούν τεχνολογίες και υλοποίηση διαστημικών συστημάτων δεδομένων που επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα εν‐ πτήσει.

Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο των διαστημικών συστημάτων δεδομένων που επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα εν‐πτήσει ή/και των αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων.

Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Εξερεύνηση Διαστήματος ‐ Ανθρώπινη Παρουσία στο Διάστημα

Απαιτείται πτυχίο Φυσικής Διαστήματος ή Διαστημικής επιστήμης ή συναφές.

Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στην σχεδίαση, προσομοίωση, επαλήθευση και δοκιμή αποστολών δορυφόρων.

Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή διεθνή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Εμπειρία συμμετοχής σε διαστημικές αποστολές εξερεύνησης διαστήματος / πλανητών και έρευνας ανθρώπινης παρουσίας στο διάστημα.

Γνώση εφαρμογής μεθόδων / διαδικασιών υπολογισμού μεγεθών αποστολής (π.χ. power budget, link budget, propulsion, orbital mechanics etc) που αφορούν στην επιλογή των δεδομένων για την αποστολή ενός δορυφόρου για την εξερεύνηση του διαστήματος

Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Διαστημική Ρομποτική και Αυτοματισμοί

Απαιτείται δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή πτυχίο Τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών, με εξειδίκευση στην διαστημική ρομποτική ή στα συστήματα αυτοματισμών στο διάστημα.

Τουλάχιστον 2 έτη βιομηχανικής εμπειρίας στην σχεδίαση, προσομοίωση, επαλήθευση και δοκιμή αποστολών δορυφόρων.

Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

Γνώση προγραμματισμού (matlab) με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θεματικές περιοχές όπως η μαθηματική προσομοίωση, η εξομοίωση, ο σχεδιασμός συστημάτων και η βελτιστοποίηση (optimization).

Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή διεθνή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Εμπειρία συμμετοχής σε διαστημικές αποστολές με υπευθυνότητα στην κατασκευή ρομποτικών τμημάτων ή αυτοματισμών δορυφόρων.

Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας

Δορυφορικές Κατασκευές και Μηχανική Υλικών

Απαιτείται δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή / και Αεροναυπηγού ή πτυχίο τμήματος σχολής Θετικών Επιστημών.

Εμπειρία στη μελέτη σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, δοκιμή/πιστοποίηση υποσυστημάτων δορυφόρων / διαστημοπλοίων.

Εμπειρία στην χρήση MATLAB, C++, Delphi/Python, εξομοιωτών Satellite Tool Kit, Free flyer, ESATAN, PASTRAN/NASTRAN ή άλλων σχεδιαστικών προγραμμάτων και πακέτων πεπερασμένων στοιχείων και MS office.

Εμπειρία στη σχεδίαση και χρήση μηχανολογικών ή/και μικροηλεκτρονικών κατασκευών πιστοποίησης και δοκιμών τμημάτων δορυφόρων/διαστημοπλοίων (MGSE/EGSE).

Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή διεθνή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Μηχανικός Δορυφορικών Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικών

Απαιτείται δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στην μελέτη και προσομοίωση δορυφορικών τροχιών, τις απώλειες διάδοσης και τα μοντέλα καναλιών των δορυφορικών ζεύξεων, τους αστερισμούς δορυφόρων, τους δορυφορικούς προσομοιωτές σε επίπεδο τροχιακής μηχανικής και link budget και τις τεχνικές βελτιστοποίησης στο φυσικό και δικτυακό επίπεδο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη και τη διαχείριση ασυρμάτων πόρων σε δορυφορικά δίκτυα και δίκτυα κινητών επικοινωνιών 5G.

Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή διεθνή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

Γνώση 20 τουλάχιστον αντικειμένων στις θεματικές περιοχές εργαλείων προγραμματισμού, υπολογιστικών μοντέλων και διαδικασιών, γλωσσών προγραμματισμού, κρυπτογραφίας, δικτύων, servers, web εφαρμογών, προτύπων ασφαλείας, λειτουργικών συστημάτων, αλγορίθμων, θεωρίας παιγνίων, συστημάτων βελτιστοποίησης, δορυφορικών software, κ.α.

Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Αστροναυπηγός Μηχανικός ή Μηχανικός Διαστημικών Συστημάτων / Επιχειρήσεων

Απαιτείται πτυχίο Αστροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανικού Διαστημικών Συστημάτων / Επιχειρήσεων.

Εμπειρία στην σχεδίαση, προσομοίωση, επαλήθευση και δοκιμή αποστολών δορυφόρων. Συμμετοχή σε διαστημικές επιχειρήσεις (space operations) / αποστολές (missions) τουλάχιστον για 2 έτη.

Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

Γνώση εφαρμογής υπολογιστικών διαδικασιών υπολογισμού μεγεθών αποστολής (π.χ. power budget, link budget, propulsion, orbital mechanics etc) που αφορούν στην επιλογή των δεδομένων για την κατασκευή ενός δορυφόρου ανάλογα με τις διαστημικές επιχειρήσεις στις οποίες θα συμμετάσχει.

Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Οικονομικά Διαστήματος

Απαιτείται πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου ή Τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού

Μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα των Οικονομικών με εξειδίκευση στην οικονομία του Διαστήματος.

Εκτενή και ευρεία γνώση της οικονομικής θεωρίας καθώς και σταθερές δεξιότητες στις μαθηματικές και οικονομετρικές μεθόδους σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

Ολοκληρωμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο στην εφαρμοσμένη και θεωρητική οικονομία με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση της διαστημικής αγοράς και τον αντίκτυπο των διαστημικών τεχνολογιών στην εθνική και διεθνή οικονομία.

Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή διεθνή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Εμπειρία συμμετοχής σε διαστημικές αποστολές με υπευθυνότητα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο.

Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την στελέχωση θέσεων του Οργανισμού είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2018. Βιογραφικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.hellenicspaceagency.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 909 8647