Αρχική Μόνιμοι Προσλήψεις στο Παιδαγωνικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προσλήψεις στο Παιδαγωνικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης στην  αριθμ.  522/16.12.2020. συνεδρίαση, λαμβάνοντας  υπόψη την αριθμ. 445/19-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη 2 διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, κατόχων διδακτορικού διπλώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για τη διδασκαλία μαθημάτων  ως εξής:

  • Έναν (1) διδάσκοντα για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

ΕΟ1Π04 « Βασικές Αλγεβρικές έννοιες»

Ε01Π11 « Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο»

  • Έναν (1) διδάσκοντα για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

Δ03Π03 « Πρακτικές Τέχνες του θεάτρου και θεωρία δράματος»

Δ03Π13 «Θέατρο για παιδιά και νεανικό κοινό»

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  να  υποβάλουν  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος ηλεκτρονικά (ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]) μέχρι 11 Ιανουαρίου 2021,  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Σχετική  Αίτηση

2) Αντίγραφο  Αστυνομικής Ταυτότητας και των 2 όψεων 

3)  Βιογραφικό σημείωμα

4)  Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων

5Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται  από  επίσημες  μεταφράσεις, καθώς  και  από  την  απόφαση  ισοτιμίας  ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

6) Πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) (E.E. 2016/679) 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι συμπληρώνουν στην αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησής τους

Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα:

Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

Το Τμήμα Α΄ Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης θα τους αποστείλει σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο (Ελευθερία Νικολουδάκη τηλ. 28310/77898—email [email protected]

Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και
  3. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα:

  • Πρέπει να προσκομίσουν άμεσα Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα  αναφέρεται: α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους  (αφορά όσους  κατέχουν  και  άλλη θέση  στο Δημόσιο,  σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα).
  • Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουν από  την  υπηρεσία  τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
  • Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος  στο  οποίο  υπηρετούν, από  την  οποία  να  προκύπτει  ότι  έχει  ενημερωθεί  η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων.

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 28310 77634, 77594, 77595.