Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις στο Δημόσιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 226 θέσεις στο υπ. Πολιτισμού

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 226 θέσεις στο υπ. Πολιτισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησαν σήμερα, Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, οι αιτήσεις πρόσληψης για τις θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού.

Η Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών, για τις την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των θέσεων εργασίας αφορά 226 νέες προσλήψεις.

Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν αρχιτέκτονες μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, ζωγράφους, γλύπτες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, γραφίστες, συντηρητές έργων τέχνης, πωλητές, εργάτες και κλητήρες.

Οι 226 εποχικές θέσεις εργασίας απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
ΠΕ Πληροφορικής – 1 θέση
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – 1 θέση
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 2 θέσεις
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών – 2 θέσεις
ΠΕ Γλυπτών – 3 θέσεις
ΠΕ Ζωγράφων – 4 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 6 θέσεις
ΠΕ Οικονομικού – 8 θέσεις
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 1 θέση
ΤΕ Πληροφορικής – 2 θέσεις
ΤΕ Γραφιστών – 4 θέσεις
ΤΕ Λογιστών – 8 θέσεις
ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης – 4 θέσεις
ΔΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης – 5 θέσεις
ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων) – 169 θέσεις
ΥΕ Εργατών – 5 θέσεις
ΥΕ Κλητήρων – 1 θέση
Το προσωπικό ασφαλείας θα απασχοληθεί στον Οργανισμό Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας (ΣΟΧ ΑΣΕΠ).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67οέτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Πώς θα κάνετε αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με το proson, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (μετά από τηλεφωνικό ραντεβού)
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για την αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ1/2023 (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722508-579-580-607).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

Τα απαραίτητα προσόντα
Όπως φαίνεται αναλυτικά στην προκήρυξη παραπάνω οι περισσότεροι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας, ενώ οι υποψήφιοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα πρέπει επιπρόσθετε να έχουν και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.