ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκύλιο προς τους φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα για τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεών τους τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2020 εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

 

ΘΕΜΑ:

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού
προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και
ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής
προσλήψεων στο Δημόσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη λήψη
των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών, με τη θέσπιση συστήματος
πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και
εποχικού προσωπικού για τους φορείς του Δηµοσίου (Ν.4590/2019 και Ν.
4622/2019 άρθ. 51)
Στόχος των ως άνω ρυθμίσεων είναι ο καλύτερος προγραμματισμός, η
αναβάθμιση και απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης
αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, πλήρως
εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και τη λειτουργική
διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, όπως το σύστημα κινητικότητας, η
κατάρτιση περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού
οργανογράμματος της δημόσιας διοίκησης.