Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προσλήψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη νέων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ , με σύμβαση διάρκειας 3 ετών προωθεί το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Ζητούνται 10 υπάλληλοι κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων.

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, τα Βιογραφικά Σημειώματα και οι Επιστολές Ενδιαφέροντος και Κινήτρου των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΕΛΚΕΔ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sec@hsc.gov.gr , εντός προθεσμίας 30 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης στο Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

 • Η προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων ανακοινώνεται και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Αιτήσεις που περιέρχονται στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες).

svg%3E

ΑΣΕΠ: Η κατανομή των θέσεων

 • Δορυφορική Παρατήρηση της Γης (Earth Observation)
 • 1 ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών
 • 1 Νομικός Σύμβουλος (Legal Services) ΕΕΠ-Νομικών Δορυφορικές Επικοινωνίες και Ολοκληρωμένες
 • Εφαρμογές (Satellite Communications and Integrated Applications)
 • 1 ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών Εφαρμογές Δορυφορικού Εντοπισμού και Πλοήγησης (GNSS Applications)
 • 1 ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών Διαστημικά Συστήματα Δεδομένων (Space Data Systems)
 • 1 ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών
 • 1 Οικονομικός Σύμβουλος (Economic Advisor/Expert) ΕΕΠ-Οικονομολόγων Διαστημικές Επιστήμες και Εξερεύνηση του Διαστήματος (Space Sciences and Space Exploration)
 • 1 ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών Διαστημικά Συστήματα (Space Systems)
 • 3 ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών

Οι αιτήσεις υποβάλονται έως τις 29 Μαρτίου 2021.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.

2. Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4. Να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου), τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων όσο και κατά την πρόσληψη.

5. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. Η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε., στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης.

6. Να μην έχουν συμπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας τους. 7. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα  / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακό τίτλο, εμπειρία, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους – εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.