Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις στην Περιφέρεια Αθηνών – Πώς θα κάνετε αίτηση για 170 θέσεις...

Προσλήψεις στην Περιφέρεια Αθηνών – Πώς θα κάνετε αίτηση για 170 θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), συνολικά 170 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αθηναίων.

Οι ειδικότητες

  1. ΔΕ Οδηγών Γ’ ή C’ Κατηγορίας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 50 θέσεις
  2. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 120 θέσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277480, 2105277452, 2105277484, 2105277509, , 2105277510, 2105277514, 2105277516, 2105277520).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.