Αρχική Συμβασιούχοι Προσλήψεις στην ΕΡΤ

Προσλήψεις στην ΕΡΤ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΕΡΤ αναζητά άτομα για ταξινόμηση των προγραμμάτων και του ειδησεογραφικού υλικού στη βάση δεδομένων του Αρχείου.

Ο Διευθυντής Αρχείου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου θα αφορά στη Διεύθυνση Αρχείου, των Υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, για το έργο της διαχείρισης – καταλογράφησης και ταξινόμησης των προγραμμάτων και του ειδησεογραφικού υλικού στη βάση δεδομένων του Αρχείου, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, με έναν Σχεδιαστή Προγραμμάτων Αρχείου.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την προαναφερθείσα σύμβαση μίσθωσης έργου για το 2023 κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 3.128,84 ευρώ πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ.

Η ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης έργου, θα έχει διάρκεια από 14 Οκτωβρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023, με δικαίωμα παράτασης.

Τα απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, σωρευτικά, τα ακόλουθα προσόντα:

  1. Οποιοσδήποτε τίτλος ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  2. Εμπειρία δύο ετών τουλάχιστον στη διαχείριση – καταλογογράφηση, ταξινόμηση και επεξεργασία των προγραμμάτων στις βάσεις δεδομένων του Αρχείου.
  3.  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν υποψήφιοι που πληρούν τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω. Σε, ωστόσο, σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν διαθέτει την ελάχιστη εμπειρία όπως περιγράφεται ανωτέρω, η εταιρία θα εξετάσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson, και αιτήσεις υποψήφιων με λιγότερη εμπειρία από την αναφερόμενη για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε., συμπληρώνοντας την αίτηση και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.