Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Προσλήψεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, θα προχωρήσει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που εδρεύει στον δήμο του Αγίου Ιωάννη Ρέντη του Νομού Αττικής.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 2 ΔΕ Διοικητικοί – Γραμματείς και ένας ΥΕ Επιμελητής.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Λεωφ. Θηβών 196-198, Κτίριο «Κεράνης», Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντη απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, υπόψη κυρίας Β. Ξαρχουλάκου (τηλ. επ.: 213 2141216) ή κυρίου Αντ. Λιανού (τηλ. επ.: 213 2141243).