Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις σε Δήμους: Νέες θέσεις στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Προσλήψεις σε Δήμους: Νέες θέσεις στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ) προκηρύσσει την πλήρωση 10 θέσεων ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση των μονάδων/υπηρεσιών του, ως εξής:

Νομός Αττικής

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 4 θέσεις
Νομός Θεσσαλονίκης

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 2 θέσεις
Νομός Αιτωλοακαρνανίας – Αγρίνιο

 

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Νομός Αχαΐας – Πάτρα

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Νομός Λάρισας – Λάρισα

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Νομός Βοιωτίας – Λιβαδειά

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως:

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Βιογραφικό Σημείωμα
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
Τίτλοι Σπουδών
Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
Φωτοαντίγραφο άδειας τίτλου ιατρικής ειδικότητας
Αναλυτικός πίνακας υπολογισμού επαγγελματικής εμπειρίας, με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της
Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, εφόσον την επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής του
Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Η/Υ, εφόσον την επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής του
Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.
Υποβολή αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 12η/11/2022 ημέρα Σάββατο και λήγει την 01η/12/2022 ημέρα Πέμπτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 12η /11/2022 ή που θα υποβληθούν μετά την 01η /12/2022, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει να αποστείλουν την αίτηση αποκλειστικά με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ στη διεύθυνση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα, Για την Προκήρυξη : 5663/8-11-2022.