Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις προσωπικού Φύλαξης στον ΕΟΦ

Προσλήψεις προσωπικού Φύλαξης στον ΕΟΦ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΕΟΦ ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ( ΣΟΧ) για τις ανάγκες φύλαξης των κτιρίων του, δεδομένου ότι δεν υπηρετεί στον Οργανισμό προσωπικό του κλάδου ΔΕ Φυλάκων, για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί το διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Η δαπάνη υπολογίζεται ότι ανέλθει μέχρι του ποσού των (180.000,00)€, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του ΕΟΦ, οικ. έτους 2019.