ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, μόνιμο και εποχικό, θα ενισχυθεί ο νεοσύστατος φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.   Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού , ενώ το πλάνο προσλήψεων αποτυπώνεται σε σχετική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. 

Ο φορέας στελεχώνεται με επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων που άπτονται με την λειτουργία και εύρυθμη παροχή υπηρεσιών από τον φορέα σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

Αναλυτικά, στην ΚΥΑ προβλέπεται ότι οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του φορέα καλύπτονται με προσλήψεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Τα κατά ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού καθορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις για τον καθορισμό προσόντων πρόσληψης/διορισμού.

Η ειδικότητα/κλάδος των ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει επί μέρους ειδικότητες όπως Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών κ.ε. Για τις ειδικότητες, ή τους κλάδους που συγκροτούνται από επιμέρους ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων της οικείας ειδικότητας ή με την απόφαση μετάταξης, αν η θέση πληρούται με μετάταξη.

Επισημαίνεται δε ότι οργανικές θέσεις του φορέα μπορούν να καλύπτονται και από εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους με αποσπάσεις ή μετατάξεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 ν. 4549/2018 (Α΄ 105)

Παράλληλα, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας πρόκειται να εξειδικευθούν οι απαιτούμενες θέσεις προσωπικού για τη λειτουργία και την εκπλήρωση των καθηκόντων του φορέα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη κάθε θέσης σε κάθε κλάδο και ειδικότητα.

Αναφορικά με το ημερήσιο ωράριο «αρχίζει στις 7:00 π.μ. με δυνατότητα χρήσης ελαστικού ωραρίου κατά δυόμισι ώρες (07:00 π.μ. – 09:30 π.μ.). Σε περίπτωση χρονικής απόκλισης του εργαζομένου από τη δηλωθείσα επιλογή, ο εργαζόμενος οφείλει εντός του μηνός που λαμβάνει χώρα η απόκλιση αυτή και εντός ωραρίου από 7.00-17.30, να εργάζεται επιπλέον και μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου του αναλογούντος στη χρονική απόκλιση. Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση των υπαλλήλων στο αρμόδιο Τμήμα, η οποία υποβάλλεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους».