Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις καθηγητών: 33 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννίνων

Προσλήψεις καθηγητών: 33 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννίνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ιωαννίνων προσλαμβάνει καθηγητές μουσικής για 33 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα οι θέσεις απευθύνονται σε διδάσκοντες μουσικών οργάνων, ζωγράφους, αγιογράφους, κεραμικούς τεχνίτες και μουσικούς.

Οι προσλήψεις αφορούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι 9 μηνών.

Οι θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννίνων

 1. Αρχιμουσικός Συμφωνικής Ορχήστρας ΠΕ ή ΤΕ και διδάσκων καθηγητής Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας και Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας (1 θέση)
 2. Διδάσκων μουσικός πιάνου ΠΕ ή ΤΕ (5 θέσεις)
 3. Διδάσκων μουσικός μονωδίας ΠΕ ή ΤΕ (1 θέση)
 4. Διδάσκων μουσικός κλασικής κιθάρας ΠΕ ή ΤΕ (3 θέσεις)
 5. Διδάσκων μουσικός φλάουτου ΠΕ ή ΤΕ (1 θέση)
 6. Διδάσκων μουσικός κλαρινέτου ΠΕ ή ΤΕ (1 θέση)
 7. Διδάσκων μουσικός τρομπέτας ΠΕ ή ΤΕ (1 θέση)
 8. Διδάσκων μουσικός όμποε ΠΕ ή ΤΕ (1 θέση)
 9. Διδάσκων μουσικός θεωρητικών, ανώτερων θεωρητικών και σύνθεσης ΠΕ ή ΤΕ (2 θέσεις)
 10. Διδάσκων μουσικός Σαξοφώνου ΠΕ ή ΤΕ (1 θέση)
 11. Διδάσκων μουσικός παιδικής χορωδίας και χορωδίας ενηλίκων ΠΕ ή ΤΕ (1 θέση)
 12. Διδάκσων μουσικός ηλεκτρικής κιθάρας ΤΕ ή ΔΕ (1 θέση)
 13. Διδάσκων μουσικός βιόλας βιολιού ΠΕ ή ΤΕ (1 θέση)
 14. Διδάσκων μουσικός βιολιού ΠΕ ή ΤΕ (2 θέσεις)
 15. Διδάσκων μουσικός βιολοντσέλου ΠΕ ή ΤΕ (1 θέση)
 16. Διδάσκων μουσικός κοντραμπάσου ΠΕ ή ΤΕ (1 θέση)
 17. Διδάσκων μουσικός παραδοσιακού λαούτου ΤΕ ή ΔΕ (1 θέση)
 18. Διδάσκων μουσικός συνοδός πιάνου (οργάνων και μονωδίας) ΠΕ ή ΤΕ (1 θέση)
 19. Διδάσκων κλασικού & σύγχρονου χορού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ (3 θέσεις)
 20. Διδάσκων Ζωγράφος – Αγιογράφος ΠΕ (1 θέση)
 21. Διδάσκων Εικαστικός Ζωγράφος – Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο ΠΕ (2 θέσεις)
 22. Διδάσκων Εικαστικός με ειδικότητα Κεραμική Τέχνη – Ψηφιδωτό ΠΕ ή ΔΕ (1 θέση)

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κωδικό θέσης. Υποβολή αίτησης για περισσότερους του ενός (1) κωδικού σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Μαζί με την αίτησή τους και για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της προϋπηρεσίας-εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Αρ. 1  Ν.4250/2014 Εγκ. ΔΙΑΠ/Φ Α.2.3/21119 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι κάτοχοι συναφών συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων της αιτούμενης ειδικότητας δύνανται να τους συνυποβάλλουν.

3)  Αποδεικτικά  της  εργασιακής  εμπειρίας-προϋπηρεσίας:  ως  προϋπηρεσία  νοείται  η απασχόληση με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές σε καθήκοντα του αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης . Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παραγρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 απαιτείται α) βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε (π.χ. Καθηγητής βιολιού ) και η χρονική διάρκεια της παροχής της και β) βεβαίωση ασφάλισης ΕΦΚΑ (τύπου  ΑΣΕΠ)  και  αντίγραφα  ενσήμων  (έως  το  έτος  2001)  της  προς  αναγνώριση  εμπειρίας-προϋπηρεσίας.     Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε ιδιωτικές σχολές απαιτούνται α) Βεβαίωση εργοδοτών για το χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου (π.χ. Καθηγητής κλασικού & σύγχρονου χορού) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εργασίας του (πχ Ζωγράφος-Αγιογράφος), τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο και β) βεβαίωση ασφάλισης ΕΦΚΑ (τύπου  ΑΣΕΠ)  και  αντίγραφα  ενσήμων  (έως  το  έτος  2001)  της  προς  αναγνώριση  εμπειρίας-προϋπηρεσίας. Για προϋπηρεσία – εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ο υποψήφιος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του  ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εργασίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Για όλες τις ειδικότητες η προϋπηρεσία – εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίον οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής της προςπλήρωσης θέσης.

4) Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας – Βιογραφικό σημείωμα : συναυλίες (συμμετοχή σε μουσικό σύνολο, συμμετοχή ως σολίστ σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων,  εθνική  ή  διεθνής  καλλιτεχνική  σταδιοδρομία,  ρεσιτάλ,  συναυλίες,  ηχογραφήσεις, δισκογραφία),  ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις εικαστικών τεχνών, διαλέξεις-σεμινάρια, δημοσιεύσεις, διάκριση σε διαγωνισμούς κ.λ.π.

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

6) Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ

7) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή τη νόμιμη απαλλαγή .

8) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε δημόσιο ή ιδιωτικό (εκπαιδευτικό ίδρυμα ή μουσικό σύνολο). Επιπλέον όσοι υποψήφιοι απασχολούνται στο Δημόσιο θα δηλώνουν και τα εξής: Κατέχω δημόσια θέση με τα παρακάτω στοιχεία:

 • α/ Κατηγορία:
 • β/ Βαθμός:
 • γ/ Είδος θέσης: και γνωρίζω τους περιορισμούς περί πολυθεσίας των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982.» και δεν εμπίπτω σε αυτούς.

9) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (άρθρο 279 του Ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 188 του Ν.4764/2020). Δεν ισχύει η βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης.

10) Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης και κάρτας ανεργίας

11) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (ή εκδόσεως από το www.gov.gr ) με το αντίστοιχο περιεχόμενο, όπου δηλώνεται ότι: Δέχομαι την χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων  της παρούσας προκήρυξης.

12) Λοιπά επίσημα δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα καθορισθέντα κριτήρια πρόσληψης.

13) Οι θέσεις με κωδικούς 102 έως110 και 112 έως 118 και 201 προκηρύσσονται  με δυνατότητα  πλήρους  απασχόλησης  και  θα  προτιμηθούν  οι  υποψήφιοι  που  θα  καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (ή εκδόσεως από το www.gov.gr ) με το αντίστοιχο  περιεχόμενο,  με  την  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  δεν  έχουν  περιορισμό  στο  ωράριο απασχόλησης (εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών τους) .

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

Η Υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στο e-mail: [email protected], είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής  Επιχείρηση  Πολιτισμού,  Περιβάλλοντος,  Νεολαίας  και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών-Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., Αγ. Μαρίνας 55, 45221, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στην Πρόεδρο κα. Ελένη Ακονίδου, υπόψη κ.κ. Χριστίνας Ζυγούρη (Ωδείο) ή Μπελλου Μαρίνα (Εικαστικό Εργαστήρι & Σχολή Χορού), (τηλ. επικοινωνίας: 26510 83940).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη των αιτήσεων ΕΔΩ.