Αρχική Δήμοι Προσλήψεις εξπρές και χωρίς πτυχίο – Δείτε τις 135 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις εξπρές και χωρίς πτυχίο – Δείτε τις 135 θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, 135 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του δήμου Αθηναίων που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν διάρκεια έως τα μέσα Αυγούστου ή τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) αλλά και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Ειδικότερα, οι ειδικότητες που ζητούνται καθώς και η διάρκεια των συμβάσεων φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Κλάδος/Ειδικότητα Διάρκεια συμβάσεων Αριθμός ατόμων
ΠΕ Ιατρών από 23/06/2023 έως 20/09/2023 4
ΠΕ Νοσηλευτικής από 23/06/2023 έως 20/09/2023 4
ΠΕ Ψυχολόγων από 24/06/2023 έως 20/09/2023 1
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών από 24/06/2023 έως 20/09/2023 4
ΔΕ Προσωπικού Εστίασης / ΔΕ Μαγείρων από 22/06/2023 έως 21/09/2023 2
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων από 23/06/2023 έως 20/09/2023 1
ΔΕ Ναυαγοστών από 23/06/2023 έως 20/09/2023 2
ΠΕ Φυσικής Αγωγής από 24/06/2023 έως 15/08/2023 3
ΠΕ Φυσικής Αγωγής από 24/06/2023 έως 20/09/2023 2
ΔΕ Οδηγών από 22/06/2023 έως 21/09/2023 2
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων από 22/06/2023 έως 21/09/2023 110

Να σημειωθεί ότι οι προσληφθέντες της ειδικότητας «ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων» θα απασχοληθούν με την προετοιμασία των θαλάμων και των λοιπών εγκαταστάσεων, την διανομή των γευμάτων, την πλύση των σκευών και του ιματισμού, την καθαριότητα γενικά των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές υλικών και γενικά με κάθε βοηθητική εργασία, η οποία θα κρίνεται αναγκαία από τη Διεύθυνση, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών της κατασκήνωσης για την εύρυθμη λειτουργία της.

Yποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Σμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277452, 2105277480, 2105277484, 2105277509 , 2105277510, 2105277514, 2105277516, 2105277520).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΣΕ ή ΔΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατώντας ΕΔΩ.