Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις εποχικών στο υπ. Δικαιοσύνης – Οι ειδικότητες

Προσλήψεις εποχικών στο υπ. Δικαιοσύνης – Οι ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε από την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ πέντε νέων υπαλλήλων στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Η υποβολή θα ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας, ενώ θα προσληφθεί προσωπικό των εξής ειδικοτήτων:

ΔΕ Διοικητικών γραμματέων 2
ΥΕ Εργατών ταφής – εκταφής 3

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος

Δείτε εδω την προκήρυξη