Αρχική Παιδεία Προσλήψεις αναπληρωτών: Τι αλλάζει με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Προσλήψεις αναπληρωτών: Τι αλλάζει με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε θέματα προσλήψεων αναπληρωτών αναφέρεται – μεταξύ άλλων – τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, που κατατέθηκε και ψηφίσθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Aναλυτικά
Άρθρο 1

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Νοσηλευτών

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 165 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές, τροποποιείται ώστε η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ8702-Νοσηκλευτικής να μην αφορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021, και το άρθρο 165 διαμορφώνεται ως εξής:

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα ΓΙ του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηψίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ. του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής.

Άρθρο 2

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων — παιδοκόμων — Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4790/2021

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 102 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων — παιδοκόμων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων δεν αφορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021

β) διαγράφεται η φράση «της προκήρυξης ΙΕΑ/2019 (Α.ΣΕΠ. 13)»

γ) η φράση «στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ της προκήρυξης ΑΠ/2020 του Α.Σ.Ε.Π.» αντικαθίσταται από τη Φράση «στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π.»

Άρθρο 3

Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης — Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018.
Ο τίτλος του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) τροποποιείται, ώστε η ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών να αφορά και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις για την πράξη “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) — Νέα Φάση” – Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 4763/2020

Μέχρι την ολοκλήρωσή της απασχολούνται ,κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, αν ελλείπουν υποψήφιοι εκπαιδευτές με την εν λόγω πιστοποίηση.