Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας και να την υποβάλουν με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 31.05.2024 έως και 04.06.2024.


Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· και β) στο site του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (www.dimosfx.gr)

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις