Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις 45 ατόμων στο Δήμο Κορινθίων – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Προσλήψεις 45 ατόμων στο Δήμο Κορινθίων – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Κορινθίων γνωστοποιεί την πρόσληψη 45 συμβασιούχων με σύμβαση εργασίας δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 5 Δεκεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ (κατεβάστε την απο εδώ) και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]korinthos.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος.

Η Υπεύθυνη δήλωση (κατεβάστε την απο εδώπου συμπεριλαμβάνεται, υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με τετράμηνη σύμβαση για την πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών και έως και τριών μηνών για τις δημοτικές κατασκηνώσεις, σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του