Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις 20 ατόμων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαΐτειο – Ειδικότητες

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαΐτειο – Ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής “Δρομοκαΐτειο” ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Ειδικότητες
Οι ειδικότητες που ζητώνται από την προκειμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

ΠΕ Ψυχολόγων – 1 θέση
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας – 1 θέση
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού – 1 θέση
Τε Νοσηλευτικής – 6 θέσεις
ΤΕ Εργοθεραπείας – 1 θέση
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών – 7 θέσεις
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εσωτερικών Χώρων) – 2 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Εστίασης – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ, Ιερά Οδός 343, Χαΐδάρι Τ.Κ. 12461, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Αποστολοπούλου Αγγελικής (τηλ. επικ.: 213 2046110).

Καταληκτική ημερομηνία
Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ