Αρχική Μόνιμοι Προσλήψεις: 10 επιστήμονες στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος

Προσλήψεις: 10 επιστήμονες στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ.), στο πλαίσιο της στελέχωσής του, προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικό Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Η πρόσληψη πραγματοποιείται με την υπογραφή σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με το ΕΛ.ΚΕ.Δ., διάρκειας τριών (3) ετών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Οι προκηρυσσόμενες ειδικότητες για τα παρακάτω ειδικά επιστημονικά αντικείμενα:

Θέση Κατηγορία/Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων
Δορυφορική Παρατήρηση της Γης (Earth Observation) ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών 1
Νομικός Σύμβουλος (Legal Services) ΕΕΠ-Νομικών 1
Δορυφορικές Επικοινωνίες και Ολοκληρωμένες Εφαρμογές (Satellite Communications and Integrated Applications) ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών 1
Εφαρμογές Δορυφορικού Εντοπισμού και Πλοήγησης (GNSS Applications) ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών 1
Διαστημικά Συστήματα Δεδομένων (Space Data Systems) ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών 1
Οικονομικός Σύμβουλος (Economic Advisor/Expert) ΕΕΠ-Οικονομολόγων 1
Διαστημικές Επιστήμες και Εξερεύνηση του Διαστήματος (Space Sciences and Space Exploration) ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών 1
Διαστημικά Συστήματα (Space Systems) ΕΕΠ-Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών 3

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, κατά την υποβολή υποψηφιότητάς τους, καλούνται να συμπληρώσουν την «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ» και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας sec@hsc.gov.gr.

Το πρότυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους, ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως αναφορά.

Με την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, οι ενδιαφερόμενοι συνυποβάλλουν υποχρεωτικά και τα κάτωθι:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, σε μορφή pdf.
  • Επιστολή ενδιαφέροντος και κινήτρου για την προς πλήρωση θέση (σε μορφή pdf, με ανώτατο όριο 500 λέξεων) η οποία θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων.

Συμπλήρωση ή αντικατάσταση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ επιτρέπεται έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.