Αρχική Εποχικοί Προσλαμβάνει 243 φύλακες και προσωπικό καθαριότητας η Ε.Α της Πόλης των Αθηνών

Προσλαμβάνει 243 φύλακες και προσωπικό καθαριότητας η Ε.Α της Πόλης των Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Museum Security Guard

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει (για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020),

ανακοινώνει την πρόσληψη 243 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών (όχι πέραν της 31/12/2020).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/05/2020-18/05/2020

Τηλέφωνο: 210 9225114 (εσωτ: 207- 204)

190 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΗ ΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

22 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

31 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε την προκήρυξη εδώ