Αρχική Υπουργεία Πρόσκληση ΥΠΕΣ στους ΟΤΑ για προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων

Πρόσκληση ΥΠΕΣ στους ΟΤΑ για προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση προς  τους δήμουςτους συνδέσμους δήμων και τα νομικά πρόσωπα των δήμων, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», απευθύνει το υπουργείο Εσωτερικών.

Ως έναρξη υποβολής των αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, δηλαδή 29 Σεπτεμβρίου και η 31η Μαρτίου 2021.

Με την πρόσκληση, προβλέπεται η χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων
(αμιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίμου), και πιο συγκεκριμένα τύπου:

  • Επιβατηγών οχημάτων (συμβατικών, διθέσιων, SUV κ.λπ.)
    Δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση)
  • Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα μέρη κ.λπ.)
  • Μικρών λεωφορείων (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ) καθώς και μεγαλύτερων οχημάτων:
  • Μέσων δημοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)
  • Οχημάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων κλπ)
  • Οχημάτων έργου/μεταφορών (φορτηγά κ.λπ.) καθώς και η κατασκευή/προμήθεια των απαραίτητων Σταθμών Φόρτισης (σημεία επαναφόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος) και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης, μέτρα πυροπροστασίας) των ανωτέρω οχημάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000 ευρώ (€). Ο υπουργός Εσωτερικών δύναται με απόφασή του να τροποποιεί τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια της Πρόσκλησης.
Η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται
με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων για το σκοπό αυτό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης, η οποία δύναται να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα (εξαιρουμένων των οριζόντιων επικουρικών δράσεων), που συνολικά μπορούν να περιλαμβάνουν:

– έως πέντε (5) μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα (επιβατηγά, δίκυκλα, pick-up, van κλειστού τύπου, SUV, μικρά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία κλπ) και
– έως πέντε (5) μεγάλα ηλεκτροκίνητα οχήματα (λεωφορεία/τρενάκια δημοτικής συγκοινωνίας, οχήματα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, οχήματα έργου/μεταφορών κλπ), καθώς και
– τους απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης αυτών (και λοιπού αναγκαίου
εξοπλισμού).