Αρχική Εποχικοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 εξωτερικούς συνεργάτες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 εξωτερικούς συνεργάτες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα), , για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης και, ειδικότερα, για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την
υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας.

Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την ΕΘΑΑΕ.

Το έργο που καλούνται να παρέχουν οι δύο (2) συνεργάτες αφορά σε διαδικασίες σύνταξης προδιαγραφών, σχεδιασμού, ανάπτυξης, και τεκμηρίωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
και Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) και σε σχεδιασμό και ανάπτυξη λοιπών εφαρμογών πληροφορικής σχετικών με τη διαχείριση και την ανάλυση των δεδομένων ποιότητας των ΑΕΙ που διατηρεί η Αρχή. Ειδικότερα, το υπό ανάθεση έργο αφορά τον σχεδιασμό υποσυστημάτων για τη Διαχείριση Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, τη Διαχείριση Προγραμματικών Συμφωνιών και Χρηματοδότησης, τον Μηχανισμό Ιχνηλάτησης Πορείας Φοιτητών και Αποφοίτων, τη Διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα ΑΕΙ και ΥΠΑΙΘ, τη διασύνδεση με τα υφιστάμενα υποσυστήματα του ΟΠΕΣΠ και την εν γένει ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της ΕΘΑΑΕ.

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνεργασία αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια έως 31-12-2021.

Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης, με μέγιστη διάρκεια εκείνη που προσδιορίζεται από την ημερομηνία λήξης του υποέργου.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Δείτε την αίτηση ΕΔΩ