Η Δημοτική Αρχή της Ρόδου ανακοινώνει τη δυνατότητα πρόσληψης τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε δημιουργικές υπηρεσίες απασχόλησης για τη χρονική περίοδο 2023-2024”.

Οι θέσεις αυτές είναι ανοικτές για υποψηφίους χωρίς πτυχίο, και οι επιλεγμένοι θα υπογράψουν συμβάσεις που ισχύουν μέχρι την 31η Αυγούστου 2024, με πιθανότητα ανανέωσης ή παράτασης ανάλογα με τη συνέχιση της πρωτοβουλίας.

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

  • ΔΕ Μαγείρων – 1 θέση
  • ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων – 2 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου, Ερυθρού Σταυρού 6 , Τ.Κ. 85131 Ρόδος, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό –Οικονομικό Τμήμα.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις