Αρχική ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Ε/2016: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Προκήρυξη 2Ε/2016: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2016 για την κάλυψη 30 θέσεων Νομικών με εξειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, κληθέντων σε συνέντευξη, και μη επιλέγεντων, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας, όλοι όμως οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων (προσληπτέων, κληθέντων σε συνέντευξη, και μη επιλέγεντων καθώς και  πίνακας αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη), μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από σήμερα, Τετάρτη, 1η Μαρτίου, έως και την πάροδο της Παρασκευής, 10 Μαρτίου 2017.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.