Προκήρυξη: 290 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 290 ατόμων, με απολυτήριο λυκείου ή γυμνασίου,  για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν 8μηνη διάρκεια.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΔΕ Οδηγών – 86 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 11 θέσεις

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – 3 θέσεις

ΔΕ Τεχνιτών Τροχών και Ελαστικών – 3 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 187 θέσεις

Οι 290 προσλήψεις θα γίνουν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Γραμματικοπούλου Ευαγγελίας (213 2022256).

Προκήρυξη εδώ: πειραιας.pdf

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις