Ο e-ΕΦΚΑ εξέδωσε με εγκύκλιο το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Στην εγκύκλιο προσδιορίζονται οι όροι για την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και η διαδικασία της απεικόνισης της ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, την πρώτη μέρα του Οκτωβρίου θεσπίστηκε ένα ανοιχτό πρόγραμμα για τη δημιουργία 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, μέσω κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, για την τόνωση της απασχόλησης, την ανάσχεση της ανεργίας και τη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, με επιδότηση για έξι μήνες από τον κρατικό προϋπολογισμό του συνόλου (100%) των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), ανεξάρτητα από το ύψος του μηνιαίου μισθού, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν στα δώρα εορτών και στο επίδομα αδείας.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος ορίζεται η 1η.10.2020,και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Η αμοιβή του ωφελούμενου-εργαζόμενου βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση-εργοδότη.

Προϋποθέσεις ένταξης – Όροι και δεσμεύσεις

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν ή θα προσληφθούν από την 1η.10.2020 και μετέπειτα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πληρούν τις προϋποθέσεις της κοινοποιούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η ασφάλιση των ωφελούμενων-εργαζομένων του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) των αντίστοιχων μισθολογικών περιόδων, μαζί με το τυχόν λοιπό προσωπικό των ενταγμένων στο πρόγραμμα επιχειρήσεων-εργοδοτών, στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ: ΕΦΚΑ