Αρχική Οικονομία Πόσο φόρο γλιτώνετε φέτος από ανακαίνιση κατοικίας ή μαγαζιού

Πόσο φόρο γλιτώνετε φέτος από ανακαίνιση κατοικίας ή μαγαζιού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Χιλιάδες ιδιοκτήτες κτισμάτων (κατοικιών, κτιρίων επαγγελματικής στέγης κ.λπ.), οι οποίοι πραγματοποίησαν στα ακίνητά τους το 2020 εργασίες ανακαίνισης, θα έχουν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις σημαντικές εκπτώσεις φόρου εισοδήματος.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, και του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυροπούλου, ενεργοποιείται η διάταξη του άρθρου 16 του φορολογικού νόμου 4646/2019, η οποία προβλέπει ότι το 40% των εξόδων που κατέβαλαν οι φορολογούμενοι σε κάθε ένα έτος της περιόδου 2020-2022 για τις εργασίες λειτουργικής αναβάθμισης των ακινήτων τους θα εκπίπτει από τις οφειλές φόρου εισοδήματος των 4 ετών που έπονται του έτους καταβολής των δαπανών υπό ορισμένους κανόνες και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με το άρθρο 16 του Ν. 4646/2019 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση:

1) Οι δαπάνες που πραγματοποίησε από την 1η-1-2020 μέχρι και την 31η-12-2020 κάθε κύριος, επικαρπωτής ή ψιλός κύριος κατοικιών και λοιπών κτιρίων, για να εξοφλήσει αμοιβές παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων αυτών, μειώνουν σε ποσοστό 40% του ύψους τους τούς φόρους που αναλογούν στα συνολικά φορολογητέα εισοδήματά του, για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023. Ουσιαστικά το 40% της συνολικής δαπάνης που έχει πραγματοποιηθεί το 2020 κατανέμεται ισόποσα ως πίστωση – έκπτωση φόρου στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2021, 2022, 2023 και 2024, οι οποίες αφορούν, αντιστοίχως, στα εισοδήματα των ετών 2020, 2021, 2022 και 2023. Το ποσό της εκπιπτόμενης δαπάνης που αντιστοιχεί στη φορολογική δήλωση καθενός από τα έτη 2021, 2022, 2024 και 2024 ανέρχεται στο ¼ του 40% της δαπάνης, δηλαδή ισούται τελικά με το 10% της δαπάνης. Το ποσό αυτό θα μειώνει το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του φορολογουμένου ιδιοκτήτη ή ψιλού κυρίου, σε κάθε ένα από τα έτη αυτά. «Φόρος που αναλογεί» είναι ο φόρος που προκύπτει όταν από «το φόρο κλίμακας εισοδήματος αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο μειώσεις». Το ποσό του «φόρου που αναλογεί» αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος. Αν το ποσό της πίστωσης – έκπτωσης φόρου το οποίο δικαιούται ο φορολογούμενος για το 2020 είναι μεγαλύτερο από το «φόρο που αναλογεί», το πλεονάζον ποσό δεν θα επιστρέφεται ούτε θα συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου ιδιοκτήτη. Επίσης, το πλεονάζον ποσό δεν θα μεταφέρεται και δεν θα εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος ούτε θα μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης. 

2) Δικαιούχος της έκπτωσης φόρου είναι ειδικότερα το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι δαπάνες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του.

Δικαιούχος της έκπτωσης φόρου είναι και κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιούνται οι δαπάνες, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιεί το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό. Στην περίπτωση δαπανών κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από το διαχειριστή πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από το διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρίζεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη.

3) Σε κάθε περίπτωση ισχύει ανώτατο όριο 16.000 ευρώ στο ύψος των δαπανών που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό τής έκπτωσης μέσα στην τετραετία 2021-2024. Ως εκ τούτου, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε ιδιοκτήτη ανέρχεται στο 40% των 16.000 ευρώ, δηλαδή σε 6.400 ευρώ. Συνακόλουθα, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που δικαιούται ο ιδιοκτήτης σε κάθε ένα από τα 4 έτη ισχύος της έκπτωσης -αρχής γενομένης από το τρέχον έτος- φθάνει τα 1.600 ευρώ (το 1/4 των 6.400 ευρώ). 

4) Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη ως «επιλέξιμες» μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες και όχι τα έξοδα για τις προμήθειες των υλικών. Π.χ. για τις πλακοστρώσεις θα λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την εργασία του επιτηδευματία και όχι τα έξοδα για να αγοραστούν τα πλακάκια, για το βάψιμο θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η δαπάνη για την αμοιβή του ελαιοχρωματιστή και όχι τα ποσά που θα έχουν καταβληθεί για να αγοραστούν οι μπογιές.  

5) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα κτίρια για τα οποία πραγματοποιούνται οι δαπάνες να μην έχουν ήδη ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι «επιλέξιμες» δαπάνες λήψης υπηρεσιών, οι οποίες αναγνωρίζονται για τον υπολογισμό της έκπτωσης φόρου, είναι οι εξής:

Α. Ενεργειακές δαπάνες
– Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
– Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
– Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
– Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
– Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.
– Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
– Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
– Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Β. Λειτουργικές αισθητικές δαπάνες
– Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.
– Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
– Συντήρηση/επισκευή στέγης.
– Επισκευή τοιχοποιίας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
– Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.
– Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.
– Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
– Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί η ρύθμιση του άρθρου 16 του Ν. 4646/2019 και ποια θα είναι πραγματικά τα οφέλη της για τους ιδιοκτήτες, ακινήτων παραθέτουμε τo παράδειγμα:

Iδιοκτήτης εκμισθούμενης κατοικίας πραγματοποίησε το 2020 δαπάνες συνολικού ύψους 5.000 ευρώ για την ανακαίνιση της συγκεκριμένης κατοικίας. Από τις δαπάνες αυτές οι 3.000 ευρώ είναι οι δαπάνες για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ακίνητο και οι 2.000 ευρώ είναι τα έξοδα για την αγορά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Ως δαπάνη επί της οποίας θα υπολογιστεί το 40% θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 3.000 ευρώ που αφορά στις αμοιβές για τις εργασίες. Συνεπώς, το συνολικό ποσό έκπτωσης φόρου, το οποίο δικαιούται ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, ανέρχεται σε 1.200 ευρώ (στο 40% των 3.000 ευρώ). Το ποσό της έκπτωσης αυτής θα κατανεμηθεί ισόποσα στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2021, 2022, 2023 και 2024 (οι οποίες αφορούν στα εισοδήματα των ετών 2020, 2021, 2022 και 2023, αντίστοιχα) για να μειώσει τους φόρους εισοδήματος που θα βεβαιωθούν σε βάρος του ιδιοκτήτη κατά τα έτη αυτά. Δηλαδή, σε κάθε ένα από τα έτη της περιόδου 2021-2024 θα αφαιρείται ποσό 300 ευρώ (το ¼ της συνολικής έκπτωσης των 1.200 ευρώ) από το φόρο εισοδήματος ο οποίος θα βεβαιώνεται στον ιδιοκτήτη.

 

Πηγή: eleftherostypos.gr/ Γιώργος Παλαιτσάκης