Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη στον ΕΦΚΑ σε 240 δόσεις

Νέα εγκύκλιο για την διαδικασία ρύθμισης των χρεών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 240 δόσεις, στο πλαίσιο του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού εξέδωσε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, που διαχειρίζεται κεντρικά όλα τα χαρτοφυλάκια χρεών προς τον ΕΦΚΑ και τα πρώην Ταμεία.

Με την νέα εγκύκλιο αποσαφηνίζεται πλήρως το νέο πλαίσιο ρύθμισης που έχουν στην διάθεσή τους οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τον νέο νόμο για την «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να καταρτίζουν διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος. Κατά περίπτωση, η ανάκτηση του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τουλάχιστον ίση προς την εκτιμώμενη ανάκτησή του σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.

Mε τη νέα εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, κοινοποιούνται οι διατάξεις της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης και γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Πεδίο Εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν οι οφειλέτες οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ότι:

 • έχουν οφειλές σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ή/και προς το Δημόσιο) και δεν έχουν οφειλές σε χρηματοδοτικούς φορείς ή
 • έχουν οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ή/και το Δημόσιο) καθώς και σε χρηματοδοτικούς φορείς, δεν επιτρέπεται όμως η υποβολή αίτησης για υπαγωγή των οφειλών τους σε πολυμερή διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης επειδή ποσοστό τουλάχιστον 90% των συνολικών οφειλών τους στο Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και χρηματοδοτικούς φορείς οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή
 • η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών των αιτούντων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 περατώθηκε ως άκαρπη λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης πρότασης ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φορείς και
 • το σύνολο των οφειλών τους προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Δεν υπάγονται στην διαδικασία κατάρτισης διμερών συμβάσεων ρύθμισης οφειλών:

 • Πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων παρόχων που λειτουργούν στην Ελλάδα
 • Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι διαχειριστές αυτών
 • Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα
 • Ασφαλιστικές εταιρείες ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον:
 1. Έχουν υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3588/2007 ή του ν. 3869/2010 ή του ν. 4469/2017, εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή τους από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
 2. Έχει εκδοθεί για αυτά οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις ανωτέρω διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει 15 τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 12 μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας του ν. 4738/2020.
 3. Έχουν τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.
 4. Έχουν καταδικαστεί σε βαθμό κακουργήματος τα φυσικά πρόσωπα με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος. Τα ίδια ισχύουν και για κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού προσώπου (είτε από τον νόμο ή από ιδιωτική βούληση ή με δικαστική απόφαση) και ιδίως αυτό που φέρει την ιδιότητα του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή ή του εταίρου εφόσον η καταδίκη αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας του νομικού προσώπου που αιτείται στην παρούσα διαδικασία.
 5. Έχουν εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς τους ΦΚΑ και το Δημόσιο εκτός αν επικαλούνται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης που να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων τους είτε στην αύξηση των δαπανών τους σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.

Επίσης, δεν ρυθμίζονται:

 • Απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
 • Οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό,
 • Οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο,
 • Οφειλές υπέρ τρίτων.

Υπαγόμενες οφειλές

Σε διμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ οφειλέτη και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγονται οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από 01/06/2021 από τον οφειλέτη ή από κάποιο Σύμβουλο (εφόσον προηγηθεί σχετική ηλεκτρονική εξουσιοδότηση από τον αιτούντα-οφειλέτη) ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) ή της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους keyd.gov.gr .

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πλήρη στοιχεία οφειλέτη, κατάλογο όλων των πιστωτών και των οφειλόμενων προς αυτών ποσών, κατάλογο περιουσιακών στοιχείων, φορολογικά έγγραφα, χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.λπ.), προκειμένου να θεωρηθεί πλήρης και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

Με την αίτηση παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στους συμμετέχοντες πιστωτές, στο Δημόσιο και στο Κ.Ε.Α.Ο., επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του οφειλέτη, τα οποία περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού, είτε έχουν αναρτηθεί από τον ίδιο είτε έχουν αντληθεί από τους πιστωτές.

Η άδεια αυτή συνεπάγεται την άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου. Σε περίπτωση αίτησης φυσικού προσώπου παρέχεται άδεια ανάκτησης των στοιχείων και εγγράφων που αφορούν το ή τη σύζυγο ή συμβίο του αιτούντα και τα εξαρτώμενα μέλη.

Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του οφειλέτη για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων. Κατόπιν υποβολής της αίτησης και εφόσον διενεργηθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ο έλεγχος επιλεξιμότητας, η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Κ.Ε.Α.Ο., ανατίθεται στα αρμόδια όργανα προκειμένου να υποβληθεί πρόταση.

Σε 55 ημέρες η πρόταση αναδιάρθρωσης

Τα αρμόδια όργανα επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητα ή φερεγγυότητα του οφειλέτη και χορηγούν ρυθμίσεις μόνο εφόσον το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο. Στους οφειλέτες που αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι, και εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, τα αρμόδια όργανα οφείλουν να υποβάλλουν πρόταση αναδιάρθρωσης εντός προθεσμίας 55 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή από την άκαρπη περαίωση της πολυμερούς διαδικασίας.

Εφόσον ο οφειλέτης αποδεχθεί την πρόταση εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών και εν συνεχεία καταβάλει την πρώτη δόση εντός 5 εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα, θεωρείται ότι η σύμβαση έχει συναφθεί. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης απορρίψει ή δεν αποδεχθεί ρητά την υποβαλλόμενη πρόταση εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.

Περιεχόμενο αίτησης

Η αίτηση για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

 1. πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, αναφορά στον κύκλο εργασιών του ή το εισόδημά του κατά το τελευταίο οικονομικό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,
 2. κατάλογο όλων των προσώπων και φορέων που έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη με πλήρη στοιχεία, των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και της ημερομηνίας, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής,
 3. κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του. Η αξία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 11,
 4. πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,
 5. δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη – φυσικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον υποχρεωτικά και τα εξής:

 • Πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
 • Τα αντίστοιχα ως άνω στοιχεία για το ή τη σύζυγο ή το συμβίο ή τη συμβία και τα εξαρτώμενα μέλη.
 • Στοιχεία για το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος από οποιαδήποτε πηγή και αιτία.

Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη – νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον και τα εξής:

 1. αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,
 2. δήλωση για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 2 ετών πριν από την υποβολή της αίτησης,
 3. στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των 60 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των 60 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης,
 4. κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης,
 5. χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων 5 περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση, και
 6. προσωρινό ισοζύγιο, εντός του τριμήνου που προηγείται της υποβολής, τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.

Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης μπορεί να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, την οποία θεωρεί σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.

Διόρθωση στοιχείων – Διαγραφή / Επανυποβολή αίτησης

Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εντοπισθούν σφάλματα ή ελλείψεις σε στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί από τον οφειλέτη, τα αρμόδια όργανα ειδοποιούν σχετικά, μέσω της πλατφόρμας, τον πιστωτή Δημόσιο, το Κ.Ε.Α.Ο. και τον οφειλέτη, ο οποίος λαμβάνει προθεσμία 5 ημερών για διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του αιτήματος διόρθωσης εντός της προθεσμίας η διαδικασία περαιώνεται άκαρπη.

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί σφάλμα στα στοιχεία που έχουν αντληθεί αυτόματα, το Δημόσιο ή το Κ.Ε.Α.Ο. μπορεί είτε να προχωρήσει σε μη επιβεβαίωση του σφάλματος είτε να διορθώσει το σφάλμα εντός 10 ημερών. Μετά την ολοκλήρωση και αφού ο οφειλέτης επιβεβαιώσει τις αλλαγές εντός 5 ημερών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα διενεργεί εκ νέου ελέγχους επιλεξιμότητας και εκ νέου υπολογισμό του εργαλείου. Σε αυτή την περίπτωση, η συνολική διάρκεια της διαδικασίας παρατείνεται κατά 15 ημέρες.

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα που δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή στοιχείων ή/και τροποποίηση αυτών, ενημερώνεται η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. με σχετική καταχώρηση στην πλατφόρμα για την ανάγκη διαγραφής της αίτησης και επανυποβολή της. Η Ε.ΓΔ.Ι.Χ. επιβεβαιώνει εντός 10 ημερολογιακών ημερών τη μη δυνατότητα διόρθωσης του σφάλματος και κατόπιν θέτει προθεσμία 10 ημερών στον οφειλέτη για επανυποβολή της αίτησης. Εάν η αίτηση δεν επανυποβληθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη.

Διόρθωση προτάσεων

Για τη διαμόρφωση της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών για σύναψη διμερούς σύμβασης με το Κ.Ε.Α.Ο. λαμβάνεται υπ’ όψιν το συνολικό ποσό αποπληρωμής που προκύπτει μέσω του υπολογιστικού εργαλείου, το οποίο υπολογίζει την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη με όρους καθαρής παρούσας αξίας, την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και την κατάταξη των απαιτήσεων στο προϊόν ρευστοποίησης προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό ανάκτησης.

Τονίζεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση της παρούσας, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

Αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων

Ο υπολογισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων γίνεται με βάση το ποσοστό κυριότητας που ανήκει στον οφειλέτη και εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την τελευταία δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 41Α του ν. 1249/1082 (Α’ 43) και τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις.

Εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική τους αξία, όπως αυτή προκύπτει από έκθεση εκτιμητή ακινήτων ή, εφόσον υπάρχει, η αντικειμενική τους αξία, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης με την αίτησή του.

Προκειμένου για κινητά περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης μπορεί να αναφέρεται είτε στην αξία του συνόλου ομοειδών αντικειμένων όταν αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν, είτε στην αξία κάθε κινητού ξεχωριστά και είναι κατά δήλωση οφειλέτη όταν πρόκειται για τα κινητά μικρής αξίας (μικρότερης των 10.000€). Για τα κινητά μεγάλης αξίας (μεγαλύτερης των 10.000€) λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:

 1. η αξία που προκύπτει από πρόσφατη έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή
 2. η εμπορική αξία που προκύπτει (βιβλία Χρηματοδοτικού Ιδρύματος με εμπράγματη ασφάλεια)
 3. η ασφαλιστέα αξία, σε εν ισχύ ασφαλιστική σύμβαση.

Υπολογισμός μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής χρέους

Η ικανότητα αποπληρωμής ή Μέγιστη Δυνατότητα Αποπληρωμής Χρέους Οφειλέτη (ΜΔΑΧΟ) υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο τόσο στις πολυμερείς όσο και στις διμερείς διαπραγματεύσεις και αποτελεί τη μέγιστη τιμή μεταξύ:

 • της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) της ΜΔΑΧΟ βάσει των φορολογικών στοιχείων του οφειλέτη
 • της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ που προκύπτει από τις ροές της μηνιαίας ικανότητας αποπληρωμής που δηλώνει ο οφειλέτης στην αίτηση (μηνιαία δυνατότητα δόσης κατά δήλωσή του)
 • του ελάχιστου ποσού ανάκτησης των πιστωτών, δηλαδή το ποσό που θα έπαιρνε κάθε καταλαμβανόμενος πιστωτής από την άσκηση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη

Λαμβάνοντας υπόψη τη ΜΔΑΧΟ, το υπολογιστικό εργαλείο καθορίζει σε δόσεις το τελικό ποσό και το χρονικό διάστημα αποπληρωμής.

Κανόνες ΚΕΑΟ-Δημοσίου για σύναψη διμερούς σύμβασης

Το ποσό αποπληρωμής που εξάγεται δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού το οποίο, σύμφωνα με το υπολογιστικό εργαλείο, θα εισπράττονταν από το Κ.Ε.Α.Ο., σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, καθώς οι όροι της σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν επιτρέπεται να φέρουν τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν που θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Η πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών, όπως προκύπτει από το υπολογιστικό εργαλείο, πληροί τους κανόνες του άρθρου 22 του ν. 4738/2020 και συγκεκριμένα:

 1. Αποπληρωμή των οφειλών σε 240 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο
 2. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ
 3. Δεν προβλέπεται η επαναρύθμιση οφειλών που έχουν ρυθμιστεί με τον εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4738/2020 ή του ν. 4469/2017.
 4. Δεν προβλέπεται η παροχή περιόδου χάριτος
 5. Δεν προβλέπεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού
 6. Απαγορεύεται η διαγραφή βασικής οφειλής ασφαλιστικών εισφορών

Επιπλέον των προαναφερόμενων, για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη σταθερό επιτόκιο ίσο με το, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες και το οποίο υπολογίζεται ετησίως.

Πρόσθετα, για τις προτάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, η διαγραφή βασικής οφειλής που ενδεχομένως προκύψει από την εφαρμογή των ανωτέρω δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί της συνολικής βασικής οφειλής, στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι βασικές οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που δεν υπόκεινται σε διαγραφή σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4738/2020.

Αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης / Ασφαλιστική ενημερότητα

Σύμφωνα με το αρ. 6 της παρούσας, από την κοινοποίηση της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, είτε με τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης είτε με την άπρακτη περαίωση αυτής αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση:

 • Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού, περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης. Επιπλέον η αναστολή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις σε περίπτωση σύμβασης.
 • Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 (Α’ 136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

Επί κάθε είδους κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, ο τρίτος υποχρεούται να αποδώσει στο Κ.Ε.Α.Ο. τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος της αναστολής της παρούσας αίτησης. Σε περίπτωση σύναψης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης, ποσά των οποίων η προθεσμία απόδοσης στο Κ.Ε.Α.Ο. εκπνέει μετά την έναρξη ισχύος της αναστολής της αίτησης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Αντίστοιχα, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η ποινική δίωξη στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Επιπλέον, με την υπαγωγή σε ρύθμιση αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτών και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής.

Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στον οφειλέτη, για οφειλές που δεσμεύονται από την απόφαση σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις των φορέων. Η ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του παρόντος θεωρείται ως ρύθμιση τμηματικής καταβολής για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση.

Το Κ.Ε.Α.Ο. διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση:

 • Να προβαίνει σε συμψηφισμό τόσο τυχόν ανταπαίτησης του οφειλέτη όσο και τυχόν χρηματικών απαιτήσεων αυτού από το Υπουργείο Οικονομικών (Κ.Υ.Α. Β/7/11711/884/10.4.2014), μέχρι
  το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
 • Να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη
 • Να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή της ρύθμισης και σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνει μονομερώς σε έκπτωση του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση προεξόφλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό, δεν αφαιρούνται οι τόκοι καταβολής που έχουν υπολογιστεί και παραμένουν ανεξόφλητοι.

Ανατροπή σύμβασης – Συνέπειες

Η ρύθμιση απόλλυται προς το Κ.Ε.Α.Ο., με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, αν κατά τη διάρκεια τις περιόδου αποπληρωμής των οφειλών προς αυτούς συντρέχει μία από τις εξής περιπτώσεις:

 • Μη καταβολή ή μερική καταβολή δόσεων έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,
 • Μη υποβολή Α.Π.Δ., εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους
 • Μη εξόφληση ή τακτοποίηση (αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής) των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από τη σύναψη της διμερούς σύμβασης και δεν υπάγονται σε αυτήν, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη σύναψη της σύμβασης, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους

Ευθύνη υπαλλήλων

Ουδείς υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη για την υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης ή για οποιαδήποτε ενέργεια σε υλοποίησή της, με την επιφύλαξη των άρθρων 235, 236, 237 και 237Β του Ποινικού Κώδικα, εφόσον τηρούνται οι προαναφερόμενοι κανόνες και η πρόταση που υποβλήθηκε προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο.

Σχετικά με τη διαχείριση των αιτήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εγκύκλιου, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Διαβάστε ακόμη:

Ευρωεκλογές 2024 – Αποτελέσματα ΥΠΕΣ: ΝΔ 27,5%, ΣΥΡΙΖΑ 14,58%, ΠΑΣΟΚ 13,75%

Ευρωεκλογές 2024 - Η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας...

«Στα αθλητικά πάμε..καλά»

Άρθρο των φοροτεχνικών Παναγιώτη Παντελή και Ηλία Χατζηγεωργίου Στα...

Τα “brainstorimg” Δούκα, οι τηλε-μεταγγραφές της Αττικής και ο γάμος της σεζόν

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φτερούγες κοτόπουλου, λόγω σαλμονέλας

Ο ΕΦΕΤ κατά τη διενέργεια ελέγχων, προέβη σε δειγματοληψία νωπού παρασκευάσματος από κρέας πουλερικών που προορίζεται να καταναλωθεί μαγειρεμένο, με την εμπορική ονομασία...

Αττική Οδός: 2,5 εκατ. ευρώ κόστιζε το Supercar που τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αττική Οδό, όταν ένα Supercarπου μάρκας Koenigsegg που η αξία του άγγιζε τα 2,5...

Πάρκο Φυλής: Παράταση του διαγωνισμού λόγω έντονου ενδιαφέροντος

Με απόφαση του το ΤΑΙΠΕΔ, για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, που είναι ο τελικός δικαιούχος και κύριος του έργου δίνει μια μικρή ...

Χρονόμετρο στις τουαλέτες δημοφιλούς προορισμού έβαλαν οι Κινέζοι!

Τα βουδιστικά σπήλαια Γιουνγκάνγκ, που χαρακτηρίστηκαν από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς το 2001, είναι ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα στην επαρχία Σανξί...