Αρχική Ασφάλιση Πως θα λάβετε προσωρινή σύνταξη στο 80% της οριστικής

Πως θα λάβετε προσωρινή σύνταξη στο 80% της οριστικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) θα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, προκειμένου να λάβουν ως προσωρινή σύνταξη το 80% του ποσού της οριστικής που δικαιούνται.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή η αίτηση υποβληθεί σε έντυπη μορφή, οι δικαιούχοι θα λάβουν το 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου έτους, με ανώτατο όριο τα 768 ευρώ και κατώτατο τα 384 ευρώ.

Πάντως ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου τις περιόρισε σε επίπεδα χαμηλότερα του παρελθόντος, επομένως ακόμη και όσοι εισπράξουν το 80% του ποσού της οριστικής τους σύνταξης θα δουν σημαντικά μικρότερα ποσά από όσα ανέμεναν.

Σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, εκτός από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, που να βεβαιώνουν την ακρίβεια του χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών, ή του εισοδήματος που δηλώνουν στην αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής αλλά και της οριστικής σύνταξης.

Η προσωρινή σύνταξη που χορηγείται τον επόμενο μήνα από την αίτηση. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, οι δικαιούχοι δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν ένσταση, αλλά μπορούν να προχωρήσουν σε νέα αίτηση. Προσωρινές δεν χορηγούνται όταν:

– εκκρεμεί η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης

  • υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά. Αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα.

Εάν ο ασφαλισμένος οφείλει αθροιστικά και εισφορές από αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, οι οφειλές αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό οφειλής, όπως διαμορφώνονται ανά πρώην φορέα.

Τα ποσά της προσωρινής σύνταξης

Η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όταν η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά. Ωστόσο αυτό δεν συμφέρει πάντα τον ασφαλισμένο. Για παράδειγμα, υποψήφιος για σύνταξη με μέσο όρο αποδοχών 1.500 ευρώ συνταξιοδοτείται με 35ετία.

Υποβάλλοντας αίτηση σε έντυπη μορφή, θα λάμβανε προσωρινή σύνταξη 750 ευρώ (το 50% του μισθού του) και οριστική 891 ευρώ. Με τον ηλεκτρονικό τρόπο, θα πάρει ως προσωρινή το 80% της οριστικής, δηλαδή το 80% των 891 ευρώ, που είναι 713 ευρώ. Θα πάρει δηλαδή 37 ευρώ λιγότερα από την προσωρινή, ενώ η οριστική δεν αλλάζει.
Η προσωρινή σύνταξη
λόγω αναπηρίας διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης των δικαιούχων, το οποίο ωστόσο κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας τους. Συγκεκριμένα, η αναπηρική σύνταξη δίνεται ολόκληρη μόνο σε όσους έχουν αναπηρία 80% και πάνω, ενώ μειώνεται στο 75% της Εθνικής σύνταξης όταν το ποσοστό αναπηρίας κυμαίνεται από 67% έως και 79,99% και στο 50% της Εθνικής Σύνταξης όταν το ποσοστό αναπηρίας κυμαίνεται από 50% έως και 66,99%.
Πάντως το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, δεν μπορεί να υπολείπεται του ανωτέρω ποσού, ήτοι των 768 ευρώ.

Τέλος σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται στο 50% της οριστικής σύνταξης χηρείας, με κατώτατο ποσό τα 360 ευρώ. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο δικαιοδόχα τέκνα επιμερίζεται η προσωρινή σύνταξη, ενώ στο δικαιοδόχο -ορφανό και από τους δύο γονείς, τέκνο δίνεται ένα ελάχιστο όριο προσωρινής (360 ευρώ).