Αρχική Παιδεία Πώς θα εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητές με σοβαρές παθήσεις-Όλη η εγκύκλιος

Πώς θα εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητές με σοβαρές παθήσεις-Όλη η εγκύκλιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Νέα εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τις νέες παθήσεις που εντάχθηκαν στις ισχύουσες διατάξεις του του νέου Νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τεύχος Α’).
Σε συνέχεια της ψήφισης και δημοσίευσης του νέου Νόμου, καλούνται οι υποψήφιοι που πάσχουν από κάποια από τις ακόλουθες σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2017 σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018, να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί στα ακόλουθα τρία νοσηλευτικά ιδρύματα:
 • Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο”
 • Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης, και
 • Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”.
Εκεί θα πρέπει να μεταβούν, από τις 6 Μαρτίου 2017 έως και τις 13 Μαρτίου 2017, προκειμένου να προμηθευθούν το απαραίτητο για την εισαγωγή τους Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.
Αναλυτικά, οι νέες παθήσεις που εντάσσονται στο Νόμο 4452/2017 και οι κωδικοί τους, είναι οι εξής:
 • Κωδικός 69: Συγγενής αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης.
 • Κωδικός 70: Αναιμία Diamond Blackfan.
 • Κωδικός 71: Σύνδρομο Klipper Trenaunay-Weber.
 • Κωδικός 72: Βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου 6.
 • Κωδικός 73: Δερματομυοσίτιδα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία.
 • Κωδικός 74: Σύνδρομο Mukle Wells (συμπτωματική νόσος με συμβατική κλινική εικόνα με διάγνωση επιβεβαιωμένη από παιδίατρο με ειδική εμπειρία στα ρευματικά νοσήματα, γενετική επιβεβαίωση μεταλλαγής στη κρυοπυρίνη NALP3 επιθυμητή όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης IL-1).
 • Κωδικός 75: Σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον 67%.
 • Κωδικός 76: Πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου με αναπηρία τουλάχιστον 67%.
 • Κωδικός 77: Πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Όπως υπενθυμίζεται στην εγκύκλιο “Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή, και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.”
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από κάποια από τις παθήσεις στις οποίες αναφέρεται και ποσοστό αναπηρίας, απαιτείται να καταθέσουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας που να έχει μόνιμη ισχύ ή άλλως να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στην Ειδική Επταμελή Επιτροπή προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από την εν λόγω Επιτροπή.
Όσοι από τους υποψήφιους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α., σημειώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Υποψήφιοι των οποίων η αίτηση πιθανόν απορριφθεί από Επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου, είτε λόγω του εκπρόθεσμου της αίτησής τους είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, την οποία καταθέτουν προς την Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου από την οποία απορρίφθηκαν.
Οι ενστάσεις με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη Γραμματέα της Επταμελούς Επιτροπής στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που συγκροτείται κάθε χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια ατόμων με σοβσρές παθήσεις 2017-2018