Αρχική Εποχικοί Πως θα γίνονται οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού

Πως θα γίνονται οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την απόφαση όσο αφορά την έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται από τις Δ.Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας), οι Δ.Υ.ΠΕ, το Ε.Κ.Α.Β, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο Ε.Ο.Φ, το Ε.Κ.Ε.Α, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», η Α.Ε.Μ.Υ για το Νοσοκομείο της Θήρας και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.ΠΕ.

Τα αιτήματα των ανωτέρω φορέων για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων/Τμήμα Β) από την πρώτη (1) Δεκεμβρίου του έτους ανάρτησης των ηλεκτρονικών καταλόγων μέχρι τις δεκαπέντε (15) Οκτωβρίου του επόμενου έτους. Για το τρέχον έτος, τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν αμέσως.

Στα αιτήματα όλων των ανωτέρω φορέων θα αναφέρεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δυο (2) έτη.

Στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας, καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι τις τριάντα (30) Νοεμβρίου εκάστου έτους και παραμένουν σε αυτήν επικαιροποιούμενοι, μέχρι τις δεκαπέντε (15) Οκτωβρίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των φορέων, οι ανωτέρω ηλεκτρονικοί κατάλογοι θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις δεκαπέντε (15) Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Στη συνέχεια θα τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία και θα καταρτιστούν νέοι κατάλογοι οι οποίοι θα αναρτηθούν μέχρι τις τριάντα (30) Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις δεκαπέντε (15) Οκτωβρίου του επόμενου έτους. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τις θέσεις κατά σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμεί να τοποθετηθεί και τη συνολική του βαθμολογία όπως αυτή έχει προκύψει από τη μοριοδότηση των προσόντων του.

Προϋποθέσεις εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες για εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους πρέπει ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ, ΔΜ) να μην έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους. 2. Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996, ή Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Υποβολή αίτησης εγγραφής

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που κατέχουν τα υποχρεωτικά και τα λοιπά πρόσθετα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr και συνοδεύεται από οδηγίες για τη συμπλήρωσή της. Η είσοδος στο διαδικτυακό τόπο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μια μόνο ΔΥΠΕ και σε μια κατηγορία και κλάδο, με σειρά προτίμησης, για έξι (6) φορείς που λειτουργούν στην γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του. Στις προτιμήσεις του θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας ή και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και δυο (2) ακόμα από τους παρακάτω φορείς που λειτουργούν εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Δ.Υ.ΠΕ. που έχει επιλέξει: – Ε.Κ.Ε.Α – Ε.Ο.Φ – Α.Ε.Μ.Υ για το νοσοκομείο Θήρας – Ε.Κ.Α.Β (κεντρική υπηρεσία/παραρτήματα) – Ε.Ο.Π.Υ.Υ (κεντρική υπηρεσία/περιφερειακές υπηρεσίες).

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες κατατάσσονται με βάση τη μοριοδότησή τους και τη σειρά προτίμησης φορέα σε λίστα, ανά κλάδο και ειδικότητα. Στον πρώτο φορέα για τον οποίο δίνεται έγκριση πρόσληψης από τον Υπουργό Υγείας επιλέγεται και τοποθετείται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και έχει δηλώσει κατά πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα (για παράδειγμα: εάν εγκριθεί η πρόσληψη ενός υπαλλήλου για το ΓΝ Ευαγγελισμός, ο/η υποψήφιος/υποψήφια που θα επιλεγεί είναι αυτός που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή του τον συγκεκριμένο φορέα και έχει και τα περισσότερα μόρια από τους συνυποψηφίους /ες του/της με πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα.). Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποψήφιος/α που έχει δηλώσει κατά πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα τότε επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει ως δεύτερη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα κ.ο.κ.

Επισημαίνεται ότι η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον/ στην υποψήφιο/α. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και οριστικό αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής του στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού. Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι/υποψήφιες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα τετραγωνίδια και πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες.

Η ηλεκτρονική αίτηση μετά την οριστική καταχώρισή της παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή, η οποία αναγράφει και τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης. Εάν δε συμπληρωθούν – επιλεγούν τα υποχρεωτικά τετραγωνίδια – πεδία, τότε η αίτηση δεν καταχωρείται και είναι αδύνατο να υποβληθεί. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι/υποψήφιες με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία).

Οι προϋποθέσεις όλων των δηλούμενων προσόντων από τους/της υποψηφίους/ες θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων. Κατά την πρώτη εφαρμογή οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μετά την δημοσίευση και ανάρτηση της παρούσας στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».