ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δέκα 24ωρα έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις για να δηλώσουν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας τις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού των εργαζομένων τους που έκαναν χρήση του μέτρου. Η δήλωση για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο πρέπει να γίνει τώρα σωρευτικά και απολογιστικά, μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Η δήλωση γίνεται μέσω του προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού 11.1 που αφορά τη γνωστοποίηση των στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας. Στο ειδικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, των μικτών αποδοχών των εργαζομένων για τις αντίστοιχες ημέρες άδειας και το σύνολο της δαπάνης για κάθε εργαζόμενο που τελεί σε τέτοια άδεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του νέου απολογιστικού ειδικού εντύπου: 

  • Στο έντυπο Ε11.1 καταχωρείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημερομηνία για το διάστημα από 11/3 έως 31/05/2020. Συνεπώς η καρτέλα θα συμπληρώνεται τόσες φορές για κάθε εργαζόμενο, όσες ημέρες αδείας (ειδικού σκοπού
  • και κανονικές) έχει πάρει για το διάστημα 11/3-31/5/2020, όπου σε κάθε εγγραφή καταχωρείται η ημερομηνία και το είδος της άδειας. 
  • Κατά την υποβολή ελέγχεται η αντιστοίχιση 3+1, δηλαδή 3 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού στις οποίες αντιστοιχεί μία ημέρα κανονικής άδειας. 
  • Αν κατά τις τελευταίες ημέρες του μήνα Μαΐου υποβάλλονται ημέρες αδείας οι οποίες δεν συμπληρώνουν τετράδα (3+1), τότε οι ημέρες αυτές θα μπορούν να συμπεριληφθούν στη δήλωση για τον μήνα Ιούνιο. Η άδεια ειδικού σκοπού συνεχίζεται στον ιδιωτικό τομέα και τον Ιούνιο και για όσο διάστημα τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά ως εξής: 
  • Για την εκ περιτροπής λειτουργία των σχολείων: Η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί στους εργαζόμενους γονείς αλλά διακεκομμένα κατά τις ημέρες που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα παιδιά δεν λειτουργεί. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση για τον προγραμματισμό λειτουργίας του υποτμήματος της σχολικής μονάδας ή της μονάδας φροντίδας του παιδιού του. 
  • Αν υπάρχει άτομο αυξημένου κινδύνου στην οικογένεια: Παρατείνεται η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς αν
  • τα παιδιά ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει στον εργοδότη του βεβαίωση της σχολικής μονάδας ότι το παιδί δεν παρακολουθεί μαθήματα.
  • Υπενθυμίζεται πως οι εργοδότες πρέπει να καταβάλουν στους εργαζομένους τους το σύνολο των ημερομισθίων τους κανονικά, δηλαδή τόσο αυτών που πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι ως εργοδότες όσο και αυτών που καλύπτονται από το υπουργείο Εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, οι εργοδότες οφείλουν να δηλώσουν στην ΑΠΔ το σύνολο των ημερών αδείας ειδικού σκοπού. Αφού ολοκληρωθούν το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου οι δηλώσεις στην «Εργάνη» και μετά την πλήρη επεξεργασία των στοιχείων που θα δηλωθούν από τους εργοδότες, το υπουργείο Εργασίας θα καταβάλει το ποσό που υποχρεούται στον εργοδότη.