Αρχική Νομοθεσία Πως μπορείτε να γλυτώσετε τα φορο-πρόστιμα

Πως μπορείτε να γλυτώσετε τα φορο-πρόστιμα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδική ρύθμιση που περιλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή δίνει την δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις ακόμη και μετά την έναρξη φορολογικού ελέγχου.

Με το τρόπο αυτό τους δίνει την ευκαιρία να γλιτώνουν από τα βαριά πρόστιμα που επισύρουν οι διαπιστούμενες κατά τους ελέγχους παραβάσεις της μη υποβολής αρχικών δηλώσεων ή της υποβολής ανακριβών δηλώσεων.

Εφόσον από τη δήλωση αυτή προκύψει επιπλέον ποσό φόρου για καταβολή και το ποσό αυτό εξοφληθεί εφάπαξ, μέσα σε 30 μέρες από την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος θα απαλλάσσεται, κατ’ αρχήν, από το διαδικαστικό πρόστιμο των 100 – 500 ευρώ που προβλέπει το άρθρο 54 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και θα πληρώνει ως πρόστιμο μόνο ένα ποσό μεταξύ του 6% και του 30% της προκύπτουσας πρόσθετης διαφοράς φόρου κι όχι το 10%-50% επί της διαφοράς αυτής που προβλέπει η νομθεσία. για τις παραβάσεις της μη υποβολής δήλωσης ή της υποβολής ανακριβούς δήλωσης. Το πρόστιμο δηλαδή θα είναι μειωμένο κατά 40%.

Με αυτόν τον τρόπο, αφενός η φορολογική διοίκηση συμμορφώνεται με την πρόσφατη Απόφαση του ΣτΕ (1364/2017), σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να είναι άγνωστο το χρονικό όριο εντός του οποίου ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του, όπως είναι η έκδοση της εντολής ελέγχου, και αφετέρου ενθαρρύνεται η οικειοθελής συμμόρφωση των πολιτών προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Όπως ορίζεται στην σχετική διάταξη, οι ρυθμίσεις αυτές θα εφαρμόζονται και για εκκρεμείς υποθέσεις Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεμείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.