Αρχική Υπουργεία Πολυνομοσχέδιο: Τα νέα δεδομένα για ΟΤΑ και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Πολυνομοσχέδιο: Τα νέα δεδομένα για ΟΤΑ και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τις προτεραιότητες του υπουργείου Εσωτερικών για την επόμενη τετραετία περιγράφει το πολυνομοσχέδιο «για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022».

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και οι προτεραιότητες του υπουργείου Εσωτερικών

Αναλυτικά, προβλέπει:

 • Ενίσχυση πολιτικών για την υλοποίηση έργων που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων και για την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης θεμάτων Ιθαγένειας τόσο σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
 • Αναβάθμιση της διαδικασίας στοχοθεσίας των προϋπολογισμών των ΟΤΑ από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Θα εφαρμοστεί άμεσα η νέα διαδικασία οικονομικής στοχοθεσίας των ΟΤΑ, η οποία θα είναι προσανατολισμένη στην πρόληψη των δημοσιονομικών κινδύνων και στη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του συνόλου των ΟΤΑ. Με τη νέα διαδικασία, τα κριτήρια στοχοθέτησης και παρακολούθησης απλοποιούνται και καθίστανται πιο ουσιαστικά. Επιπροσθέτως, η διαδικασία παρακολούθησης θα ενσωματωθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους για το σύνολο των εμπλεκομένων.
 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Είναι ήδη σε εξέλιξη η ένταξη των οικονομικών στοιχείων του συνόλου των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Η ολοκλήρωση του εγχειρήματος θα συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους εμπλεκομένους φορείς, στην περαιτέρω προτυποποίηση και αυτοματοποίηση των ελέγχων και στη μείωση του χρόνου και του κόστους επεξεργασίας των στοιχείων και εκτέλεσης των διοικητικών εργασιών. Ταυτόχρονα έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση έργου αναβάθμισης του Κόμβου και ανάδειξής του σε βασικό εργαλείο άσκησης του ρόλου των οργάνων που εμπλέκονται στη δημοσιονομική εποπτεία και τον έλεγχο των ΟΤΑ.
 • Επικαιροποίηση των διατάξεων περί οικονομικής διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα αντικαταστήσει το β.δ. της 17-5/15-6-1959.
 • Κωδικοποίηση και συστηματοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κρατήσεων για την εκκαθάριση των δαπανών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με παράλληλη πρόβλεψη ενός μηχανισμού συνεχούς επικαιροποίησης αυτών.
 • Επικαιροποιείται και απλοποιείται η νομοθεσία που διέπει την βεβαίωση και είσπραξη των θεσμοθετημένων εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την ενίσχυση της φορολογικής αποκέντρωσης και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, διαφανούς και δίκαιου φορολογικού καθεστώτος σε τοπικό επίπεδο.
 • Κωδικοποιείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα έσοδα των ΟΤΑ, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα 2014-2020».
 • Θεσμοθέτηση Ηλεκτρονικής Βάσης Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους και τη δυνατότητα επιτελικού σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων.
 • Συγκροτούνται και υλοποιούνται δύο νέα επενδυτικά προγράμματα για τους ΟΤΑ της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ), με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 δις ευρώ για την πενταετία 2018-2022.
 • Αναμόρφωση των Δομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με εξορθολογισμό των θέσεων ευθύνης, καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτές και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Επαναπροσδιορισμός των ασκούμενων αρμοδιοτήτων από την Κεντρική και Περιφερειακή κρατική διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την καταγραφή και επεξεργασία των αρμοδιοτήτων τους
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων / εφαρμογών διαβούλευσης των ΟΤΑ με τους πολίτες και τους εκπροσώπους τοπικών φορέων τους καθώς και διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών (ενδεικτικά: υποβολή αιτήσεων, έκδοση πιστοποιητικών) μεταξύ ΟΤΑ και πολιτών με στόχο την εμβάθυνση της Δημοκρατίας.
 • Θωράκιση της Νομιμότητας μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος διασύνδεσης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ μεταξύ τους, αλλά και με το ΣΕΕΔΔ, το Συνήγορο του Πολίτη και το Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωσης των μονίμων υπαλλήλων των ΟΤΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΑΥΕ – ΟΤΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και σχεδιασμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των αιρετών.