Αρχική Δήμοι Ποιός θα ειναι ο τρόπος λειτουργίας των Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ

Ποιός θα ειναι ο τρόπος λειτουργίας των Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το 2017, επί Υπουργίας Π. Σκουρλέτη, με την παρ.1 του αρ.16 του ν.4483/2017 είχε προστεθεί ρύθμιση στο αρ.252 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, που όριζε ότι οι Αναπτυξιακές “δεν ανήκουν στους Φορείς του Δημοσίου Τομέα, δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από ΟΤΑ, δεν υλοποιούν αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες και δεν ανήκουν σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού. Ο έλεγχος και η εποπτεία επί των Εταιρειών αυτών γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις”.

Η νέα Κυβέρνησημε την παρ.3 του αρ.229 ν.4635/2019 ερμήνευσε νομοθετικά τι σημαίνει ο ανωτέρω νόμος.

Τώρα, το αρ.20 του υπό διαβούλευση Ν/Σαφορά πάλι το νόμο Σκουρλέτη, όχι για να τον ερμηνεύσει, αλλά για να τον καταργήσει.  Συγκεκριμένα, “καταργούνται οι διατάξεις του αρ.16 παρ.1 του ν.4483/2017 που έθεταν τις Εταιρείες αυτές εκτός του Δημοσίου Τομέα”.

Κατά την κυβερνητική άποψη, “εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας” των Αναπτυξιακών και “παρέχεται η απαιτούμενη ευελιξία στις Εταιρείες αυτές, οι οποίες αποτελούν τους μόνους μοχλούς τοπικής ανάπτυξης”.

Η προθεσμία στις Αναπτυξιακές για να προσαρμοστούν στις διατάξεις του ειναι έως την 29η Φεβρουαρίου 2020. Εταιρείες που δεν θα προσαρμοστούν, θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως κοινές Ανώνυμες Εταιρείες των ΟΤΑ.

Αναλυτικότερα, το θεσμικό πλαίσιο που εισάγεται, είναι το εξής:

Ι] Οι Αναπτυξιακές είναι Ανώνυμες Εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής εντός των περιοχών ευθύνης τους και έχουν ως ειδικότερο αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των Ενώσεών τους, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Δήμων και των Περιφερειών, μέσω της αξιοποίησης αναπτυξιακών και επενδυτικών εργαλείων, την εφαρμογή πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών της Αυτοδιοίκησης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις.

ΙΙ] Στο εταιρικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών μετέχουν αποκλειστικά ΟΤΑ ή και οι Φορείς τους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο αναπτυξιακών Φορέων του Δημόσιου Τομέα, επιστημονικών Φορέων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Επιμελητηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι λοιποί Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων Φορέων.

ΙΙΙ] Το προσωπικό των Αναπτυξιακών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ), που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και με τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών σε Διευθύνσεις, Τμήματα,Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση των θέσεων με τακτικό προσωπικό γίνεται κατά το αρ.14 και επόμενα του ν.2190/1994. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατά το προηγούμενο εδάφιο υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 (απογραφή, ενιαία αρχή πληρωμών) και του αρ.7 του ν.4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο). Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή για την εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των ΟΤΑ προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης από την αρμόδια Αρχή ή η σύμβαση. Οι αμοιβές και τα προσόντα του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται από τις ειδικότερες προβλέψεις του κάθε φορά εκτελούμενου προγράμματος ή σύμβασης. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τα προηγούμενα εδάφια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον οι δαπάνες που προκύπτουν θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες του εκτελούμενου προγράμματος. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από την αρμόδια Αρχή, από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν το ήδη απασχολούμενο με συμβάσεις ΙΔΑΧ προσωπικό των Αναπτυξιακών.

IV]Εκτελεστικά μέλη των Δ.Σ., Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές και Προϊστάμενοι Τμημάτων των Αναπτυξιακών ορίζονται υποχρεωτικά άτομα με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Κατ’ εξαίρεση της περ.ΙΙΙ, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές των Αναπτυξιακών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. για θητεία 3 ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Μη εκτελεστικά μέλη των Δ.Σ. ορίζονται Αιρετοί προερχόμενοι από τους μετόχους Δήμους.

V] Οι Αναπτυξιακές θεωρούνται Αναθέτουσες Αρχές κατά την έννοια της παρ.1 του αρ.2 του ν.4412/2016, δύναται να είναι ενδιάμεσοι Φορείς διαχείρισης εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, και υπάγονται στα ΝΠΙΔ της παρ.4 του αρ.137 του ν.4635/2019. Θεωρείται δε, ότι κατέχουν τεχνική επάρκεια για τις διατάξεις του ν.4412/2016, εφόσον καλύπτεται το 75% των προβλεπομένων στον ΚΕΥ θέσεων της οικείας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, από το προσωπικό που έχει διατεθεί σε αυτήν.

VI] Η λειτουργία των Αναπτυξιακών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν.4548/2018 (“Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών”), εκτός όσων ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις. Υπόκεινται σε κρατική εποπτείασυνιστάμενη σε έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατ’ αρ.3 του ν.4622/2019 και σε έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τα αρ.55-57 του π.δ.142/2017.