Αρχική Οικονομία Ποιοι και πόσο κερδίζουν από τις αλλαγές σε τεκμήρια και e-αποδείξεις

Ποιοι και πόσο κερδίζουν από τις αλλαγές σε τεκμήρια και e-αποδείξεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περισσότεροι από 2.000.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ναυτικοί και ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται φέτος από τα τεκμήρια διαβίωσης της εφορίας καθώς επίσης και από την επιβολή επιπλέον φόρου 22% σε περίπτωση μη κάλυψης του 30% του ετήσιου ατομικού εισοδήματος του 2020.

Ειδικότερα με τα όσα ορίζονται στην τροπολογία:

1 Κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων θα απαλλαγούν πλήρως από τα τεκμήρια διαβίωσης οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

* Οσοι ασκούν ατομικές εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα που κατά τη διάρκεια του 2020 είτε αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους είτε θεωρούνται απλά «πληττόμενοι» από τoν κορονοϊο.

* Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες των παραπάνω περιπτώσεων, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του 2020.

* Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.

* Οι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020.

* Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% έστω και για έναν από τους μήνες Μάιο έως Αύγουστο 2020 ή και Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020, καθώς και όσοι εξαναγκάστηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα τουλάχιστον κατά 30% έστω και σε έναν από τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020.

Οι πέντε παραπάνω κατηγορίες φορολογουμένων θα φορολογηθούν φέτος αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που απέκτησαν το 2020, έστω κι αν τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν σε υψηλότερο επίπεδο τα φορολογητέα εισοδήματά τους, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω 3 προϋποθέσεις:

α) εφόσον τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια,

β) εφόσον δεν υπήρξε αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης το φορολογικό έτος 2020 σε σύγκριση με το 2019,

γ) εφόσον τυχόν δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησαν το 2020 (για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, μετοχών κ.λπ.) δεν υπερβαίνουν το πραγματικό τους εισόδημα ή εφόσον το υπερβαίνουν αλλά η επιπλέον διαφορά δικαιολογείται με χρηματικά ποσά που θα αναγραφούν στη φετινή φορολογική δήλωση.

Για κάθε φορολογούμενο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδημά του σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού δηλωθέντος, θα ληφθεί υπόψη ως τεκμαρτό εισόδημα το μικρότερο ποσό τεκμηρίων διαβίωσης μεταξύ των φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον όμως μεταξύ των φορολογικών ετών 2019 και 2020 δεν σημειώθηκε αύξηση του συνολικού ποσού των τεκμηρίων διαβίωσης.

2 Κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων, όσοι υπάγονται στις παραπάνω 5 κατηγορίες πληγέντων από την πανδημία καθώς επίσης και όσοι είχαν συμπληρωμένο το 60ό έτος της ηλικίας τους στις 31-12-2019, εφόσον δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν ποσοστό 30% του ατομικού ετήσιου εισοδήματος του 2020 με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής, δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο εισοδήματος 22% επί του ακάλυπτου ποσού.

3 Για όσους φορολογουμένους δεν εμπίπτουν στις παραπάνω πρόσθετες εξαιρέσεις αλλά κατά τη διάρκεια του 2020 εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 20% και 30% του ατομικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του 2020, ο επιπλέον φόρος με τον οποίο θα επιβαρυνθούν θα υπολογιστεί με συντελεστή μειωμένο κατά 50%, δηλαδή με 11% αντί με 22%, επί του ποσού που παρέμεινε ακάλυπτο.

4 Για όσους φορολογουμένους δεν εξαιρούνται από το μέτρο της υποχρεωτικής κάλυψης του 30% του ετήσιου εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών, αλλά κατά τη διάρκεια του 2020 εξόφλησαν, με ηλεκτρονικές πληρωμές, δαπάνες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 20% του ατομικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του 2020, ο επιπλέον φόρος θα υπολογιστεί κλιμακωτά ως εξής:

* με συντελεστή 22% επί του ποσού της θετικής διαφοράς μεταξύ δαπανών που εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και του ποσού που αντιστοιχεί στο 20% του ατομικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος

* με συντελεστή 11% επί του ποσού της θετικής διαφοράς μεταξύ του 20% και του 30% του ατομικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.

5 Για όλους τους φορολογουμένους που υπόκεινται στην υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες συνολικού ποσού ίσου με το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του 2020, ορισμένα έκτακτα εισοδήματα που απέκτησαν το 2020 δεν θα συνυπολογιστούν στο ετήσιο αυτό εισόδημα. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται οι αποζημιώσεις για απολύσεις, το ασφάλισμα των ομαδικών ασφαλιστηρίων, το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και όλες οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στους φορολογουμένους αυτούς στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού.

6 Στους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι δεν εισέπραξαν ενοίκια από τους μισθωτές τους το 2020 η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα αυτά ποσά θα χορηγηθεί με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκων στους μισθωτές. Η κοινοποίηση του εξωδίκου πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φετινών δηλώσεων, δηλαδή μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021. Επιπλέον, κάθε ιδιοκτήτης, για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο των ανείσπρακτων ενοικίων του 2020 θα πρέπει μέχρι τις 30-6-2022 να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Αν δεν το πράξει, τότε θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020 προκειμένου να δηλώσει ως φορολογητέα και τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2020 και να καταβάλει φόρο επ’ αυτών! Ο φόρος που θα πληρώσει θα απαλλάσσεται από τόκους και πρόστιμα για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 30-6-2022.

Εξόφληση σε 8 δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση 3%

Με άλλες διατάξεις της τροπολογίας:

* Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 θα λήξει στις 28 Ιουλίου 2021. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος και των λοιπών επιβαρύνσεων θα μπορεί να γίνει και φέτος τμηματικά, σε 8 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 30 Ιουλίου και κάθε μία από τις επόμενες 7 δόσεις μέχρι τα τέλη των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2021, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022.

* Χωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα είναι ωστόσο υποχρεωμένοι να καταβάλουν μέχρι τις 30 Αυγούστου 2021 μαζεμένες τις δύο πρώτες δόσεις των φόρων.

* Οσοι επιλέξουν να πληρώσουν εφάπαξ έως τις 30 Ιουλίου το συνολικό ποσό των φόρων του εκκαθαριστικού τους θα κερδίσουν έκπτωση 3% επί της συνολικής οφειλής τους.

* Οι έγγαμοι φορολογούμενοι και οι φορολογούμενοι που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης θα έχουν εκ νέου τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θέλουν να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Η προθεσμία για τη γνωστοποίηση αυτής της επιλογής στην παρατείνεται μέχρι τις 6 Μαΐου 2021.

* Παρατείνονται εκ νέου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα καθώς επίσης και οι προθεσμίες πληρωμής δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής από την 1η-1-2020 μέχρι και σήμερα με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών.

* Αναστέλλεται μέχρι και την 31η-12-2021 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων για τις οποίες δόθηκαν αναστολές πληρωμών από την 1η-1-2020 μέχρι σήμερα με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών.

Αποζημιώθηκαν 269.461 ιδιοκτήτες ακινήτων

Πιστώθηκαν χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς 269.461 ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων ποσά συνολικού ύψους 182,5 εκατ. ευρώ, με τα οποία το κράτος κάλυψε έως και το 80% των μη εισπραχθέντων ποσών μισθωμάτων για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. Από το παραπάνω ποσό, τα 167,6 εκατ. ευρώ αφορούν 265.524 φυσικά πρόσωπα και τα 14,9 εκατ. ευρώ αφορούν 3.937 νομικά πρόσωπα. Είχε προηγηθεί από προχθές η πίστωση ποσού συνολικού ύψους 15,7 εκατ. ευρώ σε 99.358 ιδιοκτήτες για μειωμένα μισθώματα της περιόδου Νοεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

α) Για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Νοεμβρίου 2020 – Μαρτίου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι σήμερα, καταβολές χρηματικών αποζημιώσεων συνολικού ύψους 198,2 εκατ. ευρώ.

β) Για τα μειωμένα μισθώματα ολόκληρης της περιόδου Μαρτίου 2020 – Μαρτίου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι σήμερα, συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 385 εκατ. ευρώ.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΟΣΟΙ  ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ 20% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2020 ΜΕ e-ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ME 30% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (*) ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (**)  ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ 20% ΠΟΣΟ     ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (***) ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ 20% ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ  ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20000 19824 5947,20 436,13 218,06 -218,06
25000 24574 7372,20 540,63 270,31 -270,31
30000 29324 8797,20 645,13 322,56 -322,56
35000 33999 10199,70 747,98 373,99 -373,99
40000 38674 11602,20 850,83 425,41 -425,41
45000 43299 12989,70 952,58 476,29 -476,29
50000 47924 14377,20 1054,33 527,16 -527,16
55000 52549 15764,70 1156,08 578,04 -578,04
60000 57174 17152,20 1257,83 628,91 -628,91
65000 61799 18539,70 1359,58 679,79 -679,79

(*) Ως “ΕΙΣΟΔΗΜΑ” λαμβάνεται υπόψη αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση της αναλογούσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

(**) Ο υπολογισμός έχει γίνει με την εφαρμογή συντελεστή 22% επί του 10% του εισοδήματος που έχει προκύψει μετά την αφαίρεση της αναλογούσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

(***) Ο υπολογισμός έχει γίνει με την εφαρμογή συντελεστή 11% επί του 10% του εισοδήματος που έχει προκύψει μετά την αφαίρεση της αναλογούσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΟΣΟΙ  ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ 15% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2020 ΜΕ e-ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ME 30% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (*) ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (**)  ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ 15% ΠΟΣΟ     ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (***) ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ 15% ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ  ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20000 19824 5947,20 654,19 436,13 -218,06
25000 24574 7372,20 810,94 270,31 -540,63
30000 29324 8797,20 967,69 322,56 -645,13
35000 33999 10199,70 1121,97 373,99 -747,98
40000 38674 11602,20 1276,24 425,41 -850,83
45000 43299 12989,70 1428,87 476,29 -952,58
50000 47924 14377,20 1581,49 527,16 -1054,33
55000 52549 15764,70 1734,12 578,04 -1156,08
60000 57174 17152,20 1886,74 628,91 -1257,83
65000 61799 18539,70 2039,37 679,79 -1359,58

(*) Ως “ΕΙΣΟΔΗΜΑ” λαμβάνεται υπόψη αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση της αναλογούσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

(**) Ο υπολογισμός έχει γίνει με την εφαρμογή συντελεστή 22% επί του 15% του εισοδήματος που έχει προκύψει μετά την αφαίρεση της αναλογούσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

(***) Ο υπολογισμός έχει γίνει με την εφαρμογή συντελεστή 22% επί του 5% του εισοδήματος που έχει προκύψει μετά την αφαίρεση της αναλογούσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και επιπροσθέτως με συντελεστή 11% επί του 10% του εισοδήματος αυτού.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου