Αρχική Δήμοι Ποιες κατηγορίες και πόσοι αντιδήμαρχοι μπορούν να οριστούν σε κάθε δήμο

Ποιες κατηγορίες και πόσοι αντιδήμαρχοι μπορούν να οριστούν σε κάθε δήμο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διευκρινίσεις αναφορικά με το πλήθος και τις κατηγορίες των αντιδημάρχων, όσο και το ρόλο τους στο σύστημα διακυβέρνησης των δήμων δίνονται με νεώτερη εγκύκλιο από το υπουργείο Εσωτερικών, με τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων του ν 4674/2020.  Επίσης παρατίθεται αναλυτικά  ο ανώτατος αριθμός των έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων ανά δήμο.

Σε ότι αφορά στον αριθμό και τις κατηγορίες αντιδημάρχων διευκρινίζονται τα εξής:

Για την τρέχουσα και μόνο δημοτική περίοδο (από 1ηΣεπτεμβρίου 2019 έως και 31ηΔεκεμβρίου 2023), ο αριθμός των έμμισθων αντιδημάρχων,που μπορεί να ορίζονται από τον οικείο δήμαρχο, προσδιορίζεται εκ νέου ως ακολούθως:

α) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ανώτατο αριθμό των αντιδημάρχων που αντιστοιχούσε στο δήμοκατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και

β) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις

Σύμφωνα με το ν.4647/2019 (Α ́ 204), (προστέθηκε παράγραφος 7στο τέλος του άρθρου 59 του ν.3852/2010) , δίνεται η δυνατότητα στο δήμαρχο ορισμού και άμισθων αντιδημάρχων.  Επομένως, οι δημοτικοί σύμβουλοι που ορίζονται στη θέση των άμισθων αντιδημάρχων ούτε δικαιούνται ούτε υποχρεούνται να λαμβάνουν ειδική άδεια άνευ αποδοχών από την υπηρεσία τους και ,επομένως, μπορεί να λαμβάνουν το μισθό της υπηρεσίας τους.

Επίσης  ο αριθμός των άμισθων αντιδημάρχων σε κάθε δήμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ανώτατου αριθμού των έμμισθων αντιδημάρχων που μπορεί να οριστούν σε κάθε δήμο.

Ο δήμαρχος μπορεί να καθορίζει τον ανώτατο δυνάμενο αριθμό αντιδημάρχων του δήμου από κάθε κατηγορία, είτε έμμισθων είτε άμισθων. Συνεπώς, ο δήμαρχος δεν είναι υποχρεωμένος:

  1. να εξαντλήσει τον ανώτατο αριθμό έμμισθων αντιδημάρχων, προκειμένου στη συνέχεια να ορίσει άμισθους αντιδημάρχους.
  2. να εξαντλήσει τον ανώτατο αριθμό έμμισθων αντιδημάρχων που δικαιούται,
  3. να εξαντλήσει τον ανώτατο αριθμό άμισθων αντιδημάρχων που δικαιούται.

Ωστόσο  ότι η παραπάνω  ευχέρεια του δημάρχου κάμπτεται, στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) στην περίπτωση του υποχρεωτικού από τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, ορισμού αντιδημάρχων για τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και

β) στην περίπτωση των νησιωτικών δήμων, όπου υφίστανται κοινότητες οι οποίες εκτείνονται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ.110 του άρθρου 207 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, προκύπτει ευθέως ότι σε όλους τους ανωτέρω νησιωτικούς δήμους υποχρεωτικά θα πρέπει να οριστούν αντιδήμαρχοι στις νησιωτικές κοινότητες για την άσκηση των ρητά οριζόμενων στην ανωτέρω παράγραφο αρμοδιοτήτων11και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια.